Od 1 listopada 2019 r. wyłączenie z prawa do kwartalnego rozliczania podatku VAT

Uwaga!
Od 1 listopada 2019 r. wyłączenie z prawa do kwartalnego rozliczania podatku VAT dotyczyć będzie podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, których wartość przekroczy 50.000 zł miesięcznie (zmieniony art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT).

Oznacza to w praktyce, że od 1 listopada 2019 r. niektórzy podatnicy rozliczający dotąd VAT w kwartalnych deklaracjach, którzy nie musieli analizować wartości dostaw, mogą utracić prawo do kwartalnych rozliczeń (po przekroczeniu limitu 50.000 zł).

W sytuacji, gdy w jednym z miesięcy kwartału rozliczeniowego kwota 50.000 zł zostanie przekroczona, to podatnik utraci prawo do kwartalnego rozliczania VAT i będzie zobowiązany do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne.

Zgodnie z art. 99 ust. 3c ustawy o VAT, podatnicy tracący prawo do kwartalnych rozliczeń składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:
1) w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;
2) następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartał