Od 1 listopada 2019r. zbiorcze regulowanie faktur w ramach MPP

Zapłata z zastosowaniem MPP będzie mogła dotyczyć więcej niż jednej faktury (obecnie można dokonywać przelewu z zastosowaniem MPP wyłącznie za jedną fakturę – nie ma przelewów zbiorczych). Będzie to dotyczyło MPP w wersji dobrowolnej, a także obligatoryjnej.
Warunkiem zapłaty jednym komunikatem przelewu za kilka faktur ma być jednak ich wystawienie przez jednego dostawcę/usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc. W przypadku zapłaty w ramach MPP za kilka faktur komunikat przelewu będzie:
– obejmował wszystkie faktury wystawione dla podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc,
zawierał kwotę odpowiadającą sumie kwot podatku wykazanych w ww. fakturach,
zawierał okres, za który dokonywana jest płatność (zamiast numeru faktury).

Przy wyborze zbiorczej płatności w ramach MPP podatnik będzie miał obowiązek zapłaty należności ze wszystkich faktur wystawionych na jego rzecz przez danego wystawcę w danym okresie, bez względu na to, czy faktury te dokumentować będą transakcje podlegające obowiązkowemu MPP, czy też nie.