Zmiany w małym ZUS planowane od 1 stycznia 2020 r.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, mającej na celu zmodyfikowanie obecnej ulgi zwanej potocznie małym ZUS.

Projekt nowych przepisów zakłada, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, której roczny przychód uzyskany z prowadzonej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 zł, będzie uzależniona od dochodu z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Najniższa podstawa wymiaru składek społecznych będzie stanowić połowę dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku, z uwzględnieniem liczby dni prowadzenia działalności gospodarczej. Ustalona w ramach tej ulgi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie będzie mogła być: wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy oraz niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jednocześnie proponowane przepisy nie będą ograniczały możliwości opłacania przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne od wyższej podstawy wymiaru.

Uprawniony do ulgi przedsiębiorca, oprócz informowania ZUS o rocznym przychodzie z tytułu prowadzonej firmy, będzie też musiał przekazywać dane dotyczące dochodu i formy opodatkowania.

Przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z tej preferencji, będzie musiał dokonać odpowiedniego zgłoszenia w ZUS do końca stycznia danego roku lub końca pierwszego miesiąca rozpoczęcia lub wznowienia prowadzenia firmy (obecnie ma na to 7 dni).

źródło: Redakcja Gazety Podatkowej / 17.11.2019