Wzór wniosku WIS-W

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2109), który obowiązuje od 1 listopada 2019 r. Wniosek oznaczony jest jako WIS-W, natomiast załącznik to WIS-W/A. W załączniku można umieścić wszelkie dodatkowe informacje uznane za istotne przez wnioskodawcę mające wpływ na sposób klasyfikacji przedmiotu wniosku.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to decyzja, która ułatwi podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku VAT i zapewni im w tym zakresie odpowiednią ochronę. Zawiera opis towaru albo usługi, albo kilku towarów lub usług, które razem składają się na jedno świadczenie, ich zidentyfikowanie według odpowiedniej klasyfikacji i właściwą stawkę podatku VAT.

Podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie WIS od 1 listopada 2019 r., przy czym będzie ona dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.

Należy zaznaczyć, że ochrona wynikająca z WIS wydanych w okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., będzie skuteczna dopiero w stosunku do czynności (dostawy towarów i świadczenia usług) dokonanych po 31 marca 2020 r.

Od 1 listopada 2019 r. można wystąpić o wydanie WIS dotyczącej stanu prawnego, który obowiązuje od tego samego dnia (tj. 1 listopada 2019 r.), jednak wyłącznie w odniesieniu do towarów albo usług, wskazanych w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751).