Nowe obowiązki w zakresie opłaty recyklingowej dotyczącej toreb foliowych

W Dzienniku Ustaw z 22 sierpnia 2019 r., pod poz. 1579, opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniającą ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). Wprowadza ona zmiany m.in. w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542 ze zm.).

Zmiany wprowadzone w ww. ustawach dotyczą m.in. nowych obowiązków w zakresie opłaty recyklingowej.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2018 r. wprowadzony został obowiązek pobierania przez prowadzących jednostki handlowe opłaty recyklingowej od oferowanych przez nich lekkich toreb z tworzywa sztucznego (na zakupy). Wówczas opłatą zostały objęte torby o grubości do 50 mikrometrów, z wyłączeniem tzw. bardzo lekkich toreb z tworzywa sztucznego, czyli toreb o grubości do 15 mikrometrów, służących do bezpośredniego pakowania żywności oferowanej najczęściej luzem (tzw. zrywek). Obecnie przyjęta zmiana obejmuje pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

W myśl nowelizacji, przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, jest obowiązany prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym – w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, będzie prowadził taką ewidencję oddzielnie dla poszczególnych jednostek. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego będzie obowiązany przechowywać informacje zawarte w ewidencji, o której mowa wyżej, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Ponadto przedsiębiorcy będą mieli obowiązek składania rocznych sprawozdań, a także dokonania wpisu do rejestru stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (dalej: BDO).

Ustawa nowelizująca weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (tj. 6 września br.), z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących ww. opłaty recyklingowej, które częściowo weszły w życie już od 1 września 2019 r.

W myśl wprowadzanych zmian, podatnicy muszą:

  • od 1 września br. pobierać opłatę recyklingową również od “grubszych” toreb,
  • do 31 grudnia br. dokonać wpisu podmiotu do BDO,
  • od 1 stycznia 2020 r. prowadzić ewidencję (w formie papierowej albo elektronicznej) nabycia i sprzedaży toreb z tworzyw sztucznych,
  • w 2020 r. złożyć sprawozdanie za 2019 r. z podziałem na okres od 1 stycznia do 31 sierpnia br. (dotyczące toreb lekkich) oraz za okres od 1 września do 31 grudnia br. (dotyczące wszystkich toreb objętych opłatą recyklingową).

Nadmieniamy, że w Dzienniku Ustaw z 29 sierpnia 2019 r., pod poz. 1639, opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej. Ustalono, że od 1 września 2019 r. stawka opłaty recyklingowej za jedną sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego wynosi 0,20 zł.

Źródło:  Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019, Zmiany w przepisach wprowadzone w trakcie 2019 r.