Obowiązek uzyskania przez sklepy wpisu w rejestrze BDO

Wszyscy przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu torby foliowe, czyli również podmioty prowadzące sklepy i oferujące klientom torby foliowe, muszą uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców, którzy prowadzą jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oferujące torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową. Rejestr ten stanowi część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. BDO).

Rejestr BDO

W bazie danych o odpadach (BDO) gromadzone są informacje o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach, oraz gospodarujących odpadami.

W praktyce rejestracji dokonać muszą prawie wszyscy przedsiębiorcy. Nie podlegają jej jednak:

  • osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne,
  • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe, zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
  • podmioty nieprofesjonalnie zbierające odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych,
  • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
  • wytwórcy odpadów zwolnieni z prowadzenia ewidencji odpadów.

Torby foliowe objęte opłatą

Jako torbę na zakupy z tworzywa sztucznego rozumieć należy każdą torbę na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonaną z tworzywa sztucznego, która jest oferowana w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego.

Jako “tworzywo sztuczne” traktuje się polimer w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia nr 1907/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (…), do którego mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje i który może funkcjonować jako główny strukturalny składnik toreb na zakupy.

Od 1 września 2019 r. opłata recyklingowa pobierana jest za wydanie:

  • lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
  • pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

Z opłaty zwolnione są wyłącznie bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Wpis do BDO

Aby dokonać rejestracji w BDO, należy posiadać dostęp do rejestru. W tym celu konieczne jest założenie konta. Przedsiębiorcy pobierający opłatę recyklingową z tytułu oferowanych w swojej placówce toreb foliowych objętych opłatą recyklingową powinni złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO do dnia 31 grudnia 2019 r. Z tym że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z natychmiastowym uzyskaniem numeru BDO, bowiem organ ma 1 miesiąc na rozpatrzenie wniosku (licząc od dnia jego złożenia). Dla spełnienia obowiązku rejestracji w BDO wystarczające jest złożenie wniosku do końca 2019 r.

Obecnie obowiązujący wzór wniosku o wpis do rejestru BDO nie zawiera działu dotyczącego wprowadzania lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. W związku z tym wnioskodawcy w formularzu rejestrowym określonym rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. z 2018 r. poz. 2528 ze zm.) muszą wypełnić Dział I wniosku o wpis, a pozostałe dane zaktualizować po 1 stycznia 2020 r., kiedy uruchomiony zostanie elektroniczny wniosek rejestrowy. Do wypełnionego formularza dołączyć należy oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w składanych dokumentach są zgodne z prawdą. Wzory takich oświadczeń są na ogół udostępniane na stronach internetowych urzędów marszałkowskich.

Jak informują urzędy marszałkowskie, dodanie do wniosku oddzielnej informacji, że wniosek dotyczy przedsiębiorcy wprowadzającego torby z tworzywa sztucznego, przyczyni się do sprawniejszego nadania numeru rejestrowego i założenia konta.


Wpis do rejestru nie podlega opłacie rejestrowej ani rocznej.

Sankcje za brak wpisu

Przedsiębiorca prowadzący w 2020 r. działalność bez obowiązkowego wpisu do rejestru BDO będzie musiał się liczyć z tym, że nałożona zostanie na niego kara administracyjna nie mniejsza niż 5.000 zł i nie większa niż 1.000.000 zł oraz może zostać wymierzona przez sąd kara aresztu albo grzywny.

Co istotne, decydujące znaczenie będzie miała data złożenia wniosku rejestracyjnego (przykład).

Przykład

Pan Bolesław Kowalski prowadzący sklep spożywczy, w którym wydaje klientom torby foliowe podlegające opłacie recyklingowej, wniosek o wpis do rejestru BDO złoży w dniu 3 grudnia 2019 r.

W tym przypadku, nawet jeżeli pan Bolesław na dzień 1 stycznia 2020 r. nie otrzyma wpisu do rejestru, to będzie mógł normalnie prowadzić działalność, bez obawy, że nałożone zostaną na niego sankcje karne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579)

Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019, strona 18
dział: Wskazówki dla przedsiębiorcy
Autor: Kinga Romas