Zmiana terminu rozliczenia rocznego dla podatku zryczałtowanego PIT-28 za 2019r.

Dotychczas zeznanie podatkowe ryczałtowcy składali w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Termin ten został wydłużony. Obecnie, w myśl art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.), obowiązku złożenia w urzędzie skarbowym zeznania ryczałtowcy muszą dopełnić – w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Zeznanie złożone przed początkiem tego terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Należy zauważyć, że w rozliczeniu za 2018 r. obowiązywał druk oznaczony jako PIT-28/PIT-28S. Wyboru czy składany jest PIT-28 (składał go podatnik będący osobą fizyczną), czy PIT-28S (składał go podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku), dokonywało się poprzez skreślenie niepotrzebnego oznaczenia. W rozliczeniu za 2019 r. będą obowiązywały dwa osobne zeznania PIT-28PIT-28S. Tak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Rozporządzenie to, na dzień oddania do druku niniejszego numeru Przeglądu Podatku Dochodowego, oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.

Zwróć uwagę!PIT-28 PIT-28S za 2019 r. ryczałtowcy będą musieli złożyć najpóźniej 2 marca 2020 r. (gdyż 29 lutego 2020 r. przypada w sobotę).
Źródło:  Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (505) z dnia 1.01.2020, strona 43