Prawo opłacania kwartalnego ryczałtu w 2020 r.

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy już się zdecydowali lub zdecydują na 2020 r. na wybór ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, zasadniczo zryczałtowany podatek będą opłacać co miesiąc. Jednak niektórzy przedsiębiorcy korzystający z tej formy opodatkowania mogą dokonywać wpłat zryczałtowanego podatku raz na kwartał – w terminie do 20. dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.

Prawo do regulowania ryczałtu ewidencjonowanego w systemie kwartalnym mają podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą oraz podatnicy, którzy osiągnęli za poprzedni rok podatkowy przychody nieprzekraczające ustawowo określonego limitu kwotowego. Opłacanie ryczałtu kwartalnie może bowiem wybrać taki podatnik kontynuujący działalność, którego przychody uzyskane z tej działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki, w roku poprzedzającym rok podatkowy, nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro. Limit ten przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Średni kurs euro na 1 października 2019 r. wynosił 4,3734 zł/euro, stąd prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2020 r. mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2019 r. nie przekroczyły kwoty 109.335 zł (25.000 euro × 4,3734 zł).

Wybór kwartalnego ryczałtu wymaga dokonania zawiadomienia w tej kwestii. O tej decyzji podatnik powinien poinformować urząd skarbowy w rocznym zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosował kwartalny sposób opłacania ryczałtu ewidencjonowanego. Wybór kwartalnego ryczałtu na 2020 r. zgłosi zatem w PIT-28 za 2020 r.

Źródło: Gazeta Podatkowa NR 4 (1670) z dn. 13.01.2020