Zapłata podatków, ceł i kar od 2020 r.

Nie wszystkie podatki i niepodatkowe należności budżetowe wpłaca się na indywidualny rachunek podatkowy. Służy on do obsługi wyłącznie VAT, PIT i CIT. Grzywny nałożone mandatem za wykroczenia skarbowe, podatek od czynności cywilnoprawnych czy opłata paliwowa muszą trafić na odpowiednie konto właściwego urzędu skarbowego.

VAT, PIT oraz CIT podatnik (płatnik) wpłaca od 1 stycznia 2020 r. na swój indywidualny rachunek podatkowy.

Konta urzędów skarbowych, na które dotychczas odprowadzało się wymienione podatki, funkcjonowały tylko do końca 2019 r. Obecnie są nieaktywne. Przed dokonaniem wpłaty należy więc sprawdzić numer swojego mikrorachunku. Można go otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym lub wygenerować na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami. Numer mikrorachunku uzyskuje się po podaniu identyfikatora podatkowego podatnika (płatnika), czyli – w zależności od jego statusu ewidencyjnego – NIP lub PESEL.

Ministerstwo Finansów zastrzega, że mikrorachunek służy wyłącznie do regulowania VAT, PIT, CIT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT w imporcie i VAT-14), a ponadto odsetek za zwłokę z tytułu zaległości powstałych w tych podatkach i kosztów upomnienia.

W ten sposób trzeba także uiszczać wymienione podatki dotyczące lat ubiegłych, np. zaległość podatkową wykazaną w korekcie deklaracji VAT-7 za wrzesień 2019 r., czy wynikającą z decyzji organu podatkowego określającej wysokość PIT za 2018 r.

Inne zobowiązania podatkowe, np. podatek od czynności cywilnoprawnych czy podatek od spadków i darowizn, należy odprowadzić na odpowiedni rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Wiele należności wpływa na wyodrębnione konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. Mowa m.in. o podatkach: akcyzowym, od wydobycia niektórych kopalin, od gier, VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów rozliczanych w deklaracji VAT-14; opłacie paliwowej i opłacie emisyjnej; cłach czy podatku VAT od importu. Na rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu należy ponadto wpłacać kary porządkowe orzekane przez organy podatkowe, koszty postępowania podatkowego czy grzywny wymierzane mandatem karnym za wykroczenia skarbowe. Numery kont poszczególnych urzędów skarbowych, przypisane do obsługi określonych należności, są dostępne na stronie internetowej KAS: https://www.gov.pl/web/kas/rachunki-bankowe-urzedow-skarbowych-obowiazujace-od-1012020-r. Odsyła do niej obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 2020 r. poz. 2).