Terminy na zgłoszenie wyboru formy opodatkowania

Przedsiębiorcy będący podatnikami pdof dla uzyskiwanych z działalności gospodarczej przychodów (dochodów) zobowiązani są wybrać formę opodatkowania na dany rok podatkowy. Obowiązek poinformowania urzędu skarbowego o dokonanym wyborze nie dotyczy jednak wszystkich przedsiębiorców, ale tylko tych, którzy wybiorą podatek liniowy oraz tych, którzy zdecydują się na zryczałtowane formy opodatkowania, tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Skala podatkowa przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą z mocy ustawy, dlatego nie informują fiskusa o jej wyborze.

Podatnicy korzystający z podatku liniowego oraz ryczałtu ewidencjonowanego – i to zarówno kontynuujący działalność gospodarczą, jak i rozpoczynający ją w danym roku podatkowym – mają obowiązek złożenia oświadczenia o wyborze tych form opodatkowania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnęli w grudniu roku podatkowego. Dokonany na dany rok podatkowy wybór jednej z tych form opodatkowania dotyczy także lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik korzystający dotychczas z jednej z nich we wskazanym powyżej terminie zawiadomi, również w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania albo:

  • w przypadku podatnika korzystającego dotychczas z podatku liniowego – złoży w terminie i na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zawiadomi o rezygnacji z podatku liniowego,
  • w przypadku podatnika korzystającego dotychczas z ryczałtu ewidencjonowanego – złoży oświadczenie w formie pisemnej o rezygnacji z tej formy opodatkowania, albo w terminie określonym w art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) złoży pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze podatku liniowego w terminie określonym w art. 9a ust. 2 ustawy o pdof.

Z kolei termin składania wniosku o zastosowanie karty podatkowej, czyli PIT-16 dla podatników kontynuujących działalność gospodarczą, upływa 20 stycznia roku podatkowego.

Wszystkie wymienione oświadczenia, zawiadomienia i wnioski podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Źródło: Gazeta Podatkowa NR 7 (1673) z dn. 23.01.2020