Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2020 r.

Ubezpieczeniem zdrowotnym są objęte m.in. osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność. Co miesiąc muszą więc opłacać za siebie składkę na to ubezpieczenie. Mogą ją naliczać od dowolnie zadeklarowanej kwoty, jednak podstawa wymiaru składki zdrowotnej nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Wynagrodzenie to w IV kwartale 2019 r. wyniosło 5.368,01 zł. Wobec tego najniższa miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązująca przedsiębiorców w 2020 r. wynosi 4.026,01 zł (75% z 5.368,01 zł). Natomiast naliczona od tej podstawy składka zdrowotna (w wysokości 9% podstawy wymiaru) w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. – 362,34 zł, a składka podlegająca odliczeniu od pdof – 312,02 zł (7,75% z 4.026,01 zł). Po raz pierwszy składkę na ubezpieczenie zdrowotne w nowej wysokości obowiązującej w bieżącym roku w kwocie 362,34 zł przedsiębiorcy zapłacą w lutym 2020 r., regulując należności do ZUS za styczeń 2020 r.

Jeżeli przedsiębiorca uzyskuje przychody z więcej niż jednego rodzaju działalności, składkę zdrowotną opłaca odrębnie od każdego rodzaju działalności. Z kolei gdy uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki (także, gdy są to spółki tego samego rodzaju), składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca odrębnie od każdej z nich. Należy ją wówczas naliczyć od zwielokrotnionej podstawy wymiaru (a nie poprzez zwielokrotnienie składki).

Najniższa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest dla osób prowadzących pozarolniczą działalność stała i obowiązuje je przez cały rok. Nie podlega proporcjonalnemu pomniejszeniu stosownie do liczby dni niepodlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym miesiącu kalendarzowym. Nie pomniejsza się jej też o okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego lub ubezpieczenia wypadkowego.

Źródło: Gazeta Podatkowa NR 7 (1673) z dn. 23.01.2020