Opłata recyklingowa konto bankowe do wpłat

Opłata recyklingowa.

Zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 542 ze zm.) przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Uwaga! Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Bardzo lekka torba z tworzywa sztucznego to taka, której grubość wynosi poniżej 15 mikrometrów i jest wymagana ze względów higienicznych lub oferowana jest jako podstawowe opakowanie żywności luzem. W innym przypadku należy pobrać opłatę recyklingową.

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi w drodze rozporządzenia stawkę opłaty recyklingowej. Aktualna stawka wynosi 0,20 zł za jedną sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego (Dz. U. 2019 r. poz. 1639).

Opłata recyklingowa pobrana w 2019 roku wnoszona jest do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa.

Opłata recyklingowa pobrana w 2020 roku wnoszona jest następnie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który została pobrana na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy podany poniżej:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
PKO BP S.A. Oddział 1 w Bydgoszczy
76 1020 1462 0000 7102 0345 5334

W tytule wpłaty prosimy podać NIP firmy, rok lub kwartał i rok za który uiszczana jest opłata, a także ilość wprowadzanych toreb X stawka 0,20 zł/za sztukę.

Na powyższe konto wpłacamy kwotę netto (bez VAT).

Ponadto od 1 września 2019 roku przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową podlega, w zakresie tej działalności, wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (rejestr BDO) oraz zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w dany roku kalendarzowym.

Przedsiębiorcy już zarejestrowani w rejestrze będą zobligowani  jedynie do złożenia wniosku aktualizacyjnego. Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru wchodzi w życie 1 września 2019 r., jednak przedsiębiorcy będą mieli czas na złożenie wniosku o wpis w terminie do 31 grudnia 2019 r. i będą mogli prowadzić działalność bez takiego wpisu do dnia jego uzyskania.