Rozliczanie opłaty recyklingowej w podatkach i obowiązek prowadzenia ewidencji od 1 stycznia 2020r.

Podatek dochodowy
Opłata recyklingowa pobierana od twoich klientów stanowi przychód, natomiast opłata wnoszona do urzędu marszałkowskiego – koszt uzyskania przychodu. Opłata będzie uznana za koszt uzyskania przychodu z chwilą jej wniesienia przez przedsiębiorcę. Opłatę zalicza się do kosztów uzyskania przychodu w kwocie netto.

Podatek VAT
Opłata recyklingowa, która jest elementem należności za torbę, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tego tytułu i jest opodatkowana podatkiem VAT w stawce 23%.

Sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego na zakupy dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych – na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby
(podobnie w przypadku faktury). Jeśli ta kwota jest wyższa niż opłata recyklingowa (czyli sprzedajesz jedną torbę za cenę wyższą niż stawka opłaty recyklingowej – 20 gr.), nie musisz wyodrębniać na paragonie lub fakturze kwoty opłaty recyklingowej. Paragon lub faktura, które potwierdzają sprzedaż toreb, zawierają informacje o liczbie sprzedanych toreb
i dlatego kwota opłaty recyklingowej będzie możliwa do ustalenia w łatwy sposób – przez przemnożenie liczby toreb i stawki tej opłaty za 1 sztukę (0,20 zł).

Od stycznia 2020 r. obowiązek prowadzenia ewidencji

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy muszą prowadzić ewidencję nabytych i wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego – w postaci papierowej lub elektronicznej.
Jeśli masz kilka sklepów lub hurtowni, musisz prowadzić osobną ewidencje dla każdego punktu i przechowywać ją przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą. Na podstawie prowadzonej ewidencji będzie ci łatwiej sporządzić sprawozdanie, które musisz złożyć marszałkowi województwa.