Transakcje przekraczające 15.000 zł a koszty podatkowe

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy o PDOP (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.), podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji przekraczającej 15.000 zł (określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców):

1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub

2) została dokonana przelewem na rachunek nieznajdujący się na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT (na białej liście) – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę będącego czynnym podatnikiem VAT,

3) pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o VAT, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Podatnicy mogą zwolnić się z negatywnych konsekwencji zapłaty na rachunek spoza białej listy, jeśli złożą zawiadomienie o zapłacie na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu. Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, termin na złożenie ww. zawiadomienia ma zostać wydłużony do 7 dni. Ponadto, zawiadomienie to ma być składane do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy towaru/usługi. Obecnie trwają prace legislacyjne w tym zakresie.

Należy mieć przy tym na uwadze, że zgodnie z ww. art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty (transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).

Źródło: Redakcja Biuletynu Informacyjnego