ZUS o świadczeniach za okres kwarantanny

Obecnie wiele osób w naszym kraju poddanych jest kwarantannie w związku z podejrzeniem zarażenia COVID-19. Z reguły uniemożliwia to świadczenie pracy, a tym samym osiąganie zarobków/przychodów. Oczywiste jest więc, iż osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu poddane przymusowej kwarantannie liczą na wypłatę świadczenia chorobowego.

Jest to jednak możliwe pod pewnym warunkiem. Otóż na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby, uprawniającą do świadczenia chorobowego (tj. wynagrodzenia chorobowego i/lub zasiłku chorobowego) traktuje się m.in. niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Tak wynika z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Osoba poddana kwarantannie w związku z COVID-19 może zatem uzyskać prawo do świadczenia chorobowego, o ile przedłoży swojemu płatnikowi składek lub w ZUS stosowną decyzję. Potwierdza to ZUS na swojej stronie internetowej www.zus.pl (patrz ramka).

Problem z uzyskaniem świadczenia chorobowego mogą mieć zatem osoby, które po 14 marca 2020 r. przekroczyły lub przekroczą granicę Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 ze zm.)  zobowiązane są odbyć obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy. W tym przypadku bowiem, w świetle § 2 ust. 2 przywołanego rozporządzenia, decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się, a póki co, brak jest innych regulacji umożliwiających przyznanie takim osobom (bez stosownej decyzji) świadczenia chorobowego. Nie przewiduje tego sam ustawodawca, ani ZUS, choć niewątpliwie sprawa wymaga pilnego wyjaśnienia, aby osoby zmuszone do pozostawania w domu bez możliwości wykonywania pracy nie pozostały bez środków do życia.

Źródło: Gazeta Podatkowa NR 24 (1690) z dn. 23.03.2020

Informacja ZUS o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji

„Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny.

Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek (np. pracodawcę) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

(…) Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji. (…)”