Koronawirus: Sejm uchwalił zasiłek postojowy dla przedsiębiorców. Ale nie dla wszystkich.

Sejm uchwalił przepisy dotyczące specjalnego zasiłku dla przedsiębiorców w wysokości 2 tys. zł. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać to świadczenie?

W nocy z piątku na sobotę Sejm uchwalił przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. Wśród rozwiązań, mających złagodzić gospodarcze skutki epidemii dla małych firm, znalazło się nie tylko zwolnienie ze składek ZUS , ale również specjalny zasiłek postojowy dla przedsiębiorców.

Kto otrzyma zasiłek postojowy?

Aby otrzymać świadczenie postojowe, przedsiębiorca musi spełnić trzy warunki.

Pierwszy warunek dotyczy okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Zasiłek wypłacany będzie bowiem jedynie tym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 roku.

Drugi warunek dotyczy wysokości osiąganych przychodów. Zasiłek będzie przysługiwał tylko wówczas, gdy przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był nie wyższy niż 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Na dzień dzisiejszy kwota równa tej 3-krotności wynosi 16 104,03 zł. W kwietniu ogłoszona zostanie jednak nowa wartość tego wskaźnika, w związku z czym limit przychodów uprawniający do zasiłku również ulegnie zmianie.

Trzeci warunek odnosi się do spadku przychodów spowodowanego epidemią koronawirusa. Zasiłek zostanie bowiem wypłacony jedynie tym osobom, których przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

Jeżeli więc wniosek o zasiłek postojowy składamy w kwietniu, to przychód z miesiąca marca musi być przynajmniej o 15% niższy od przychodu osiągniętego w lutym.

Co ważne, zasiłek postojowy może być przyznany ponownie, w kolejnym miesiącu trwania epidemii, pod warunkiem, że spełniony zostanie ustawowy warunek, tj. przychód spadnie o 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Ile wynosi zasiłek postojowy?

Wysokość zasiłku postojowego wynosi 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia czyli 2080 zł.

Nieco inaczej kwota ta będzie kalkulowana w przypadku osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej. W tym przypadku bowiem zasiłek wyniesie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia czyli 1300 zł. W przypadku tych osób nie będzie jednak stosowane kryterium przychodowe ani kryterium dotyczące spadku przychodów.

Kwota wypłaconego zasiłku postojowego jest kwotą netto, a więc nie podlega opodatkowaniu ani oskładkowaniu.

Zasiłek i jednoczesne zwolnienie ze składek ZUS

Co niezwykle istotne, z ostatecznej wersji ustawy usunięty został projektowany przepis, który wykluczał jednoczesne zwolnienie ze składek ZUS i pobieranie zasiłku postojowego. Zgodnie z finalnym kształtem tarczy antykryzysowej, przedsiębiorca spełniający odpowiednie warunki ma możliwość zarówno pobierania zasiłku postojowego, jak i skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS.

Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze trybu, w jakim składane mają być wnioski o wypłatę zasiłku.

Źródło: POX.PL