Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców. Na jakich warunkach można skorzystać ze wsparcia?

Ile wyniesie pożyczka?

Pożyczka umożliwia pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. Udzielana będzie do kwoty 5 tys. złotych.

Na jaki maksymalnie czas będzie udzielana pożyczka? Kiedy należy oddać pieniądze?

Pożyczka wypłacana będzie jednorazowo, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy pożyczkowej. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Czy pożyczka będzie mogła być umorzona?

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Kto może skorzystać z pomocy?

Mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Jakie koszty poniesie przedsiębiorca w związku z udzieloną pożyczką

Pożyczka będzie niskooprocentowana. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Jakie jeszcze należy spełnić warunki, żeby skorzystać ze wsparcia?

Mikroprzedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Czy świadczenie łączy się z innymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej?

Tak

Jakie są niezbędne dokumentów do złożenia wniosku?

Formularz wniosku o udzielenie pożyczki będzie dostępny na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy, Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia – https://psz.praca.gov.pl/ oraz poprzez platformę: praca.gov.pl wraz z formularzem umowy.,

Gdzie złożyć wniosek?

W powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub poprzez platformę praca.gov.pl. Lista powiatowych urzędów pracy udostępniona zostanie bezpośrednio w formularzu elektronicznym w praca.gov.pl.

Jak sprawdzę status wniosku?

Poprzez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub na praca.gov.pl – jeżeli wniosek został złożony z wykorzystaniem platformy. Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie wniosku elektronicznego do urzędu. W przypadku wniosków wniesionych elektronicznie pisma w sprawie wnioskodawca otrzyma na konto w praca.gov.pl. Informację o fakcie otrzymania korespondencji zwrotnej z urzędu wnioskodawca otrzyma również na adres e-mail. W przypadku wniosków złożonych w formie papierowej – w formie uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy.

Źródło:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej