Świadczenie postojowe- wsparcie dla ponad dwóch milionów osób

Czym jest świadczenie postojowe?

Jest to rodzaj jednorazowej wypłaty z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego. Z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać około 2,2 mln osób.

Jakie warunki musi spełniać osoba samozatrudniona ubiegająca się o świadczenie?

Aby uzyskać takie świadczenie, przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe musi być o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie może być wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Ważne jest również, aby osoba zatrudniona miała zarejestrowaną działalność przed 1 lutego 2020 r. Dodatkowo świadczenie będzie przysługiwać również osobie, która zawiesiła działalność gospodarczą po 31 stycznia i przychód z jej prowadzenia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy od 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Ile wynosi takie wsparcie?

Świadczenie postojowe wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia, tj. 2080 zł.

Natomiast w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą, rozliczających się w formie karty podatkowej – świadczenie postojowe wynosić będzie 50% minimalnego wynagrodzenia, tj. 1300 zł.

Jakie warunki musi spełnić osoba będąca na zatrudnieniu na umowie cywilnoprawnej?

Aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła był uprawniony do świadczenia musi udowodnić zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 r.

Świadczenie nie będzie przysługiwać osobom, których przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożeniu wniosku przekroczył 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

Ile wynosi wsparcie dla takich osób?

W przypadku osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej przysługuje świadczenie w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Świadczenie postojowe wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia, tj. 2080 zł.

W przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej i których przychód z tych umów nie przekroczył w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 50% minimalnego wynagrodzenia, tj. kwoty 1300 zł, wysokość świadczenia postojowego wynosić będzie sumę wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów. Przykładowo, w przypadku 3 umów cywilnoprawnych na kwotę 300 zł każda, świadczenie postojowe wynosić będzie 900 zł.

W jaki sposób można uzyskać świadczenie?

Należy złożyć stosowny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.