Wsparcie dla firm. Jak uzyskać pomoc

Co zakłada wsparcie?

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

W jakiej wysokości można otrzymać wsparcie?

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

  • Co najmniej 30 proc. – może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.
  • Co najmniej 50 proc. – może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
  • Co najmniej 80 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Jak pomoc będzie wypłacana?

Dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Na jaki czas można skorzystać z pomocy?

Dofinansowanie będzie przyznawane maksymalnie na trzy miesiące. Rada Ministrów może rozporządzeniem przedłużyć ten okres.

Kto może skorzystać ze wsparcia? Czy wsparcie będzie uzależnione od wielkości firmy?

Dofinansowanie może być przyznane tylko mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom. Wielkość pomocy nie jest uzależniona od rozmiaru przedsiębiorcy – różnica będzie wynikała z oczywistej różnicy w liczbie pracowników, których może zatrudniać dany przedsiębiorca, np. mały przedsiębiorca zatrudnia więcej pracowników niż mikroprzedsiębiorca, a zatem może objąć wnioskiem większą liczbę pracowników.

Co zakłada wsparcie?

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

W jakiej wysokości można otrzymać wsparcie?

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

  • Co najmniej 30 proc. – może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.
  • Co najmniej 50 proc. – może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
  • Co najmniej 80 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Jak pomoc będzie wypłacana?

Dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Na jaki czas można skorzystać z pomocy?

Dofinansowanie będzie przyznawane maksymalnie na trzy miesiące. Rada Ministrów może rozporządzeniem przedłużyć ten okres.

Kto może skorzystać ze wsparcia? Czy wsparcie będzie uzależnione od wielkości firmy?

Dofinansowanie może być przyznane tylko mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom. Wielkość pomocy nie jest uzależniona od rozmiaru przedsiębiorcy – różnica będzie wynikała z oczywistej różnicy w liczbie pracowników, których może zatrudniać dany przedsiębiorca, np. mały przedsiębiorca zatrudnia więcej pracowników niż mikroprzedsiębiorca, a zatem może objąć wnioskiem większą liczbę pracowników.

Co jeśli skorzystam ze wsparcia, a mimo to moja firma nie przetrwa?

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz – po jego zakończeniu – czas równy temu okresowi. W innym przypadku przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Jakie należy spełnić warunki, żeby otrzymać wsparcie?

Minimalny okres prowadzenia działalności to co najmniej rok tak aby istniała możliwość porównania dwóch kolejnych miesięcy przypadających w okresie między: po dniu 1.01.2020 r.  a dniem poprzedzającym dzień złożenia wniosku, do dwóch analogicznych miesięcy w 2019 r. aby wykazać spadek obrotów. Przy czym wybrany okres nie musi zaczynać się z pierwszym dniem miesiąca.

Spadek obrotów gospodarczych to zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o  dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (miesiąc to także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego).

Uwaga! Przedsiębiorca nie może mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

W stosunku do przedsiębiorcy nie mogą istnieć przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Czy świadczenie łączy się z innymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej?

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Jakie są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku?

Formularz wniosku o dofinansowanie  będzie dostępny na stronach internetowych urzędów pracy, na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia: https://psz.praca.gov.pl/, jak również na platformie: Praca.gov.pl

Gdzie złożyć wniosek?

Przedsiębiorca składa wniosek do powiatowego urzędu  pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora  powiatowego urzędu pracy (informacja o naborze będzie zamieszczona na stronie internetowej danego powiatowego urzędu pracy).  Wniosek  będzie można również złożyć poprzez platformę Praca.gov.pl, gdzie w formularzu elektronicznym udostępniona zostanie lista powiatowych urzędów pracy.

Gdzie sprawdzę status wniosku?

Status wniosku można sprawdzić poprzez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub przez platformę Praca.gov.pl, jeśli wniosek został złożony przy jej wykorzystaniu. Platforma Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy, w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie wniosku elektronicznego do urzędu.

Gdzie i jak mogę odwołać się od decyzji?

W tym przypadku nie jest wydawana decyzja administracyjna, w związku z tym nie przysługuje odwołanie.

Co jeśli skorzystam ze wsparcia, a mimo to moja firma nie przetrwa?

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz – po jego zakończeniu – czas równy temu okresowi. W innym przypadku przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Jakie należy spełnić warunki, żeby otrzymać wsparcie?

Minimalny okres prowadzenia działalności to co najmniej rok tak aby istniała możliwość porównania dwóch kolejnych miesięcy przypadających w okresie między: po dniu 1.01.2020 r.  a dniem poprzedzającym dzień złożenia wniosku, do dwóch analogicznych miesięcy w 2019 r. aby wykazać spadek obrotów. Przy czym wybrany okres nie musi zaczynać się z pierwszym dniem miesiąca.

Spadek obrotów gospodarczych to zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o  dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (miesiąc to także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego).

Uwaga! Przedsiębiorca nie może mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

W stosunku do przedsiębiorcy nie mogą istnieć przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Czy świadczenie łączy się z innymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej?

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Jakie są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku?

Formularz wniosku o dofinansowanie  będzie dostępny na stronach internetowych urzędów pracy, na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia: https://psz.praca.gov.pl/, jak również na platformie: Praca.gov.pl

Gdzie złożyć wniosek?

Przedsiębiorca składa wniosek do powiatowego urzędu  pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora  powiatowego urzędu pracy (informacja o naborze będzie zamieszczona na stronie internetowej danego powiatowego urzędu pracy).  Wniosek  będzie można również złożyć poprzez platformę Praca.gov.pl, gdzie w formularzu elektronicznym udostępniona zostanie lista powiatowych urzędów pracy.

Gdzie sprawdzę status wniosku?

Status wniosku można sprawdzić poprzez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub przez platformę Praca.gov.pl, jeśli wniosek został złożony przy jej wykorzystaniu. Platforma Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy, w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie wniosku elektronicznego do urzędu.

Gdzie i jak mogę odwołać się od decyzji?

W tym przypadku nie jest wydawana decyzja administracyjna, w związku z tym nie przysługuje odwołanie.

Źródło:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej