Wsparcie dla samozatrudnionych.

Z czego może skorzystać samozatrudnieni?

Ustawa przewiduje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzania działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniki pandemii koronawirusa.

Na jaką wysokość wsparcia mogą liczyć samozatrudnieni?

Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

  • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 80 proc. –  dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Jak wypłacane jest wsparcie?

Dofinansowanie, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Na jaki okres przysługuje wsparcie?

Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzania, przedłużyć ten okres, biorąc pod uwagę okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Kto może skorzystać z pomocy?

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniający pracowników (samozatrudnienie)

Czy jeśli skorzystam ze wsparcia, to czy po tym okresie poniosę jakieś dodatkowe koszty z tym związane?

Nie.

Czy świadczenie łączy się z innymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej?

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Jakie trzeba spełnić jeszcze warunki, żeby otrzymać wsparcie?

Przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy przedsiębiorca  składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poprzez platformę praca.gov.pl Wniosek może być również złożony bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy,. Lista powiatowych urzędów pracy udostępniona zostanie bezpośrednio w formularzu elektronicznym w Praca.gov.pl oraz  na stronie https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

Jak sprawdzę status wniosku?

Poprzez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub na Praca.gov.pl – jeżeli wniosek został złożony z wykorzystaniem platformy. Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie wniosku elektronicznego do urzędu.

Jaki jest proces informowania o moim wniosku (czy dostanę mail/sms?)

Informacji udzielać będą powiatowe urzędy pracy właściwe dla miejsca składania wniosku. W przypadku wniosków wniesionych elektronicznie pisma w sprawie wnioskodawca otrzyma na konto w Praca.gov.pl. Informację o fakcie otrzymania korespondencji zwrotnej z urzędu wnioskodawca otrzyma również na adres e-mail.