Danina solidarnościowa

Z dniem 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy rozdziału 6a ustawy o PIT (art. 30h-30i), które regulują nowe świadczenie publiczne, tj. daninę solidarnościową. Podlegają jej dochody uzyskane od tego dnia.

Podatnicy zobowiązani do zapłaty daniny

Zapłata daniny solidarnościowej dotyczy osób fizycznych, które uzyskują dochody:

  • podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej (np. z pracy, emerytury, kontraktów menedżerskich), od których należny podatek oblicza się w rocznym obliczeniu podatku PIT-40A albo w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37, z wyłączeniem dochodów, do których zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją,
  • z niektórych zysków kapitałowych (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających), od których należny podatek oblicza się według stawki 19% w zeznaniu PIT-38,
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej ustalane na podstawie prowadzonych ksiąg, od których należny podatek oblicza się według stawki 19% w zeznaniu PIT-36L,
  • z zagranicznej jednostki kontrolowanej, od których należny podatek oblicza się według stawki 19% w zeznaniu PIT-CFC.

Obliczenie daniny

Obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej powstaje, gdy suma wymienionych dochodów, po ich zmniejszeniu o kwoty pomniejszające, przekracza 1.000.000 zł.

W sumie dochodów uwzględnia się dochody wykazywane w rocznym obliczeniu podatku PIT-40A (o ile podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym) oraz w zeznaniach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-CFC, dla których termin złożenia upływa nie później niż 30 kwietnia roku kalendarzowego oraz nie wcześniej niż 1 maja roku poprzedniego.

Wyjątkowo dla daniny solidarnościowej płaconej po raz pierwszy w terminie do 30 kwietnia 2020 r., określając podstawę jej obliczenia, trzeba będzie uwzględnić dochody osiągnięte w okresie od 1 stycznia 2019 r. i kwoty pomniejszające te dochody, wykazywane w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-CFC oraz PIT-40A, których termin złożenia upływa w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.

W kwotach pomniejszających uwzględnia się:

  • odliczone od dochodów kwoty składek na ubezpieczenia społeczne (krajowych i zagranicznych), o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a updof, a także
  • kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5 updof, tj. uwzględnioną w podstawie opodatkowania podatnika dywidendę otrzymaną od zagranicznej jednostki kontrolowanej oraz dochód z odpłatnego zbycia udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w podstawie jego opodatkowania.

Osoba fizyczna, która w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 opodatkowała swoje dochody wspólnie z dochodami małżonka, przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej uwzględnia wyłącznie swoje dochody (nie łączy ich z dochodami małżonka, ani nie dzieli na pół).

Danina solidarnościowa wynosi 4% podstawy jej obliczenia. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej i kwotę należnej daniny zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Termin zapłaty daniny upływa 30 kwietnia roku kalendarzowego.

Jeżeli w podstawie obliczenia daniny solidarnościowej zostały uwzględnione dochody uzyskane ze źródeł przychodów położonych za granicą, daninę solidarnościową pomniejsza się proporcjonalnie o kwotę równą podatkowi zapłaconemu od tych dochodów za granicą, zgodnie z postanowieniami zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Odliczeniu od daniny solidarnościowej podlega kwota podatku zapłaconego za granicą, w części przekraczającej kwotę podatku odliczonego zgodnie z art. 27 ust. 9 i 9a, art. 30b ust. 5a, 5b, 5e i 5f lub art. 30c ust. 4 i 5 updof.

Składana deklaracja

Osoby fizyczne obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej składają deklarację o wysokości daniny solidarnościowej na formularzu DSF-1 (na dzień oddania niniejszej publikacji do druku nie zostało jeszcze ogłoszone rozporządzenie określające wzór tego formularza). Składa się ją w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego do właściwego urzędu skarbowego. Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej oraz wpłaty tej daniny podlega wykonaniu po raz pierwszy w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Źródło: Dodatek nr 5 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4 (508) z dnia 20.02.2020, Poradnik podatnika PIT do rozliczenia za 2019 r.