Zaniechano poboru odsetek za zwłokę w zapłacie PIT za 2019 r.

W Dzienniku Ustaw z 23 kwietnia 2020 r., pod poz. 728, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19.

Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie tzw. specustawy. Zgodnie z nim, zaniechano poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2019 r., tj. z zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty, podlegające zaliczeniu na poczet tych zaległości podatkowych.

Powyższe stosuje się odpowiednio do nadpłaty lub zwrotu podatku podlegających zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych. Zaniechanie obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r.

“Osoby, które do 1 czerwca 2020 r. zapłacą podatek z tytułu PIT za 2019 r., nie będą musiały płacić odsetek za zwłokę. (…)

“Nie będzie odsetek za zwłokę z tytułu rocznego rozliczenia PIT za ubiegły rok. (…) Rozporządzenie ma związek z brakiem sankcji w przypadku złożenia zeznania PIT i rozliczenia się do 1 czerwca br. (31 maja 2020 r. to niedziela – dzień ustawowo wolny od pracy, więc termin przesuwa się na poniedziałek, tj. 1 czerwca 2020 r.).

Rozporządzenie w tej sprawie przewiduje zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotyczy to podatników składających zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Na równi z wpłatą będzie traktowane zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku w tym okresie.”

(komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie ww. rozporządzenia; źródło: www.gov.pl)