Przedłużone terminy dla płatników pdof

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 972) dał więcej czasu płatnikom pdof na wywiązanie się z ustawowych obowiązków.

Już tarcza antykryzysowa  (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) wprowadziła do ustawy o pdof art. 52o, dzięki czemu niektórzy płatnicy pdof zyskali odroczenie terminu odprowadzenia zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego. To rozwiązanie skierowane było do płatników pdof będących zakładami pracy wypłacającymi (stawiającymi do dyspozycji) pracownikom należności przysługujące im z racji zatrudnienia (tj. stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników), a także płatników dokonujących świadczeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło, a także z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych (u nich odroczenie dotyczy także zryczałtowanego podatku pobranego od tych należności), którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Przepisem art. 52o ustawy termin przekazania zaliczek na pdof pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. został przedłużony do 1 czerwca 2020 r.

Minister Finansów uznał jednak za zasadne wprowadzenie kolejnych ułatwień dla płatników pdof, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z pandemią, mających ułatwić im wywiązanie się z opisanych powyżej ustawowych obowiązków.  Rozporządzeniem ponownie został przedłużony termin przekazania kwot zaliczek na pdof pobranych w marcu i kwietniu br. oraz podatku zryczałtowanego pobranego za ten okres, określony w art. 52o ustawy o pdof. W odniesieniu do podatku dochodowego pobranego w marcu br. termin ten został wydłużony do 20 sierpnia 2020 r., a podatku dochodowego pobranego w kwietniu br. – do 20 października 2020 r.

Przedłużono także do 20 grudnia 2020 r. termin do wpłat zaliczek na pdof  oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych przez płatników pdof w maju 2020 r. od wypłat i świadczeń określonych w art. 52o ustawy o pdof.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

Źródło: Gazeta Podatkowa NR 44 (1710) z dn. 1.06.2020