Zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeń za pracę oraz składek na ubezpieczenie.

Informujemy, iż ustawa tzw. Tarcza 4.0 (tj. ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19)  wprowadziła następujące zmiany w zakresie dofinasowania do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia (art. 15 zzb, art. 15 zze):

  • przedsiębiorca nie będzie składał comiesięcznych oświadczeń
  • przedsiębiorca będzie zobowiązany do poinformowania urzędu pracy w formie oświadczenia o każdej zamianie danych dotyczących zatrudnionych pracowników objętych dofinansowaniem oraz w zakresie ich wynagrodzenia w terminie 7 dni roboczych (taki zapis już wcześniej zawarty był w umowie)
  • wnioski o dofinansowanie będą składane do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy (a nie jak dotychczas – siedzibę lub miejsca wykonywania pracy przez pracownika).
  • aby umożliwić spełnienie warunku utrzymania zatrudnienia w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika lub rozwiązanie z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy, wprowadzono możliwość zastąpienia tego pracownika innym pracownikiem. Nowy pracownik zostanie objęty umową o dofinansowanie w miejsce dotychczasowego pracownika. O zmianie pracownika objętego dofinansowaniem przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić urząd pracy.
  • środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na których wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne to dofinansowanie zostało przekazane – będą wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Równocześnie informujemy, iż nadal trawa nabór wniosków na dofinansowania do wynagrodzeń i składek.

Żródło: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku