Planowane zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o pdof, ustawy o pdop, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 642). Przewiduje on wprowadzenie od 2021 r. zmian m.in. w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego.

Przede wszystkim planowane jest podwyższenie limitu przychodów uprawniającego do stosowania tej formy opodatkowania oraz limitu tzw. ryczałtu kwartalnego. Obecnie z tej formy mogą korzystać podatnicy, którzy za poprzedni rok osiągnęli przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro lub osiągnęli przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła 250.000 euro. Z kolei do opłacania w danym roku ryczałtu kwartalnego uprawnieni są podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w roku poprzednim nie przekroczyły 25.000 euro. Z projektu wynika, że pierwszy z limitów miałby zostać podwyższony do 2.000.000 euro, natomiast drugi do 200.000 euro.

Kolejną znaczącą modyfikacją jest zmiana definicji wolnych zawodów. Zawarty w niej katalog ma zostać poszerzony m.in. o: psychologów, fizjoterapeutów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych oraz rzeczników patentowych. Z uzasadnienia do projektu wynika, że wolnym zawodem będzie także działalność wykonywana przez podatników objętych definicją wolnego zawodu na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Według funkcjonujących obecnie uregulowań wykonywanie działalności na rzecz tych podmiotów wyklucza uznanie wykonywanej przez nich działalności za wolny zawód.

Zmianie ulegną również stawki ryczałtu ewidencjonowanego. Obecnie funkcjonuje 7 stawek w wysokości: 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%. W projekcie zapisano ich 8 w wysokości: 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%. Od 2021 r. ma zatem zniknąć stawka 20% przewidziana dotychczas dla wolnych zawodów, którą ma zastąpić stawka 17%. Projekt przewiduje również 2 nowe stawki: 15% i 10%. Stawką 15% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług, które obecnie w większości opodatkowane są stawką 17% oraz ze świadczenia większości usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy jako wyłączone z ryczałtu, w tym m.in.: prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów.

Projekt przewiduje, że 10% stawka będzie dotyczyła opodatkowania przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1), których świadczenie obecnie wyłączone jest z opodatkowania ryczałtem. Natomiast stawkami 8,5% oraz 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł opodatkowane mają być w większości przypadków przychody związane z najmem – i to zarówno prywatnym, jak i firmowym, który aktualnie jest wyłączony z ryczałtu ewidencjonowanego – oraz zakwaterowaniem.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 81 z dnia 8.10.2020r.