Kto powinien stosować kasy online od 1 stycznia 2021 r.

Do końca 2020 r. podatnicy świadczący usługi gastronomiczne, hotelarskie i sprzedawcy węgla powinni wymienić „stare” kasy na kasy online. Mimo trwającej pandemii COVID-19, której skutki dotknęły właśnie branże hotelarską i gastronomiczną, Minister Finansów nie zdecydował się jak dotąd na przesunięcie terminu wymiany kas dla tych branż.

Na tym etapie wymiany kas ustawodawca przewidział trzy grupy podatników, którzy muszą dokonać wymiany kas “starego typu” (czyli kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii) na kasy online. Obowiązek ten dotyczy wszystkich podatników wykonujących czynności opisane w tabeli, którzy rejestrują sprzedaż za pomocą kas rejestrujących (nie dotyczy natomiast tych podatników, którzy korzystają ze zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących).

Tabela. Rodzaje branż, w których należy rozpocząć ewidencjonowanie na kasach online od 1 stycznia 2021 r.

L.p. Rodzaj wykonywanych czynności

1.

świadczenie usług związanych z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo

2.

świadczenie usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

3.

sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu, przeznaczonych do celów opałowych

Obowiązek ten nie dotyczy podatników sprzedających np. pellet z biomasy, węgiel drzewny.

Jedną z branż zobowiązanych do wymiany kas na kasy online jest gastronomia. W przypadku tej branży powstaje najwięcej wątpliwości, którzy podatnicy są objęci obowiązkiem wymiany kas na kasy online.

Ustawodawca określa, że kasę powinni wymienić podatnicy, którzy prowadzą ewidencję sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących do świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo.

Źródło: INFOR