30 listopada 2020 r. upływa termin złożenia wniosku o zwolnienie ze składek ZUS dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

Najpóźniej 30 listopada 2020 r. płatnicy składek z branży turystycznej estradowej i wystawienniczej mogą składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 lipca do 30 września 2020 r. Ulga obejmuje tych płatników, którzy na 30 czerwca 2020 r. byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek.

Na podstawie tarczy branżowej 5.0. płatnicy składek z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą skorzystać z kolejnego okresu zwolnienia składkowego. Chodzi o lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Zwolnienie ma miejsce, jeżeli spełnią  następujące warunki:

 • na 30 czerwca 2020 r. byli zgłoszeni jako płatnicy składek,
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,
 • do 31 października 2020 r. złożyli w ZUS deklaracje rozliczeniowe za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.,
 • złożą wniosek o zwolnienie ze składek ZUS do 30 listopada 2020 r.

Prawo do tej ulgi przysługuje płatnikom  którzy prowadzą działalność według PKD z następującymi kodami:

 • 49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany), 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania),
 • 77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana),
 • 79.11.A (Działalność agentów turystycznych),
 • 79.90.A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych),
 • 82.30.Z (Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),
 • 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),
 • 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),
 • 93.29.A (Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni),
 • 93.29.B (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana),
 • 93.29 (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna).

Wniosek o udzielenie ulgi, na formularzu RDZ-B można przekazać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS  albo przez PUE ZUS,  za pośrednictwem strony gov.pl.

W przypadku płatników składek którzy opłacili składki ZUS za wskazany wyżej okres i jednocześnie spełnili warunki do skorzystania z tego zwolnienia , po złożeniu wniosku  RDZ-B otrzymają informację z ZUS o przysługującym zwolnieniu. Na tej podstawie będą mogli wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaconych składek.

Podstawa prawna

 • art. 1 pkt 10, art. 1 pkt 11 lit. a), lit.b), lit.c), art. 1 pkt 12 lit.a), lit. b ustawy z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw –Dz.U. z 2020 r., poz. 1639