Urząd skarbowy może przedłużyć termin na zakup kasy online

Zgodnie z ustawą VAT przedsiębiorcy z branży gastronomicznej mają obowiązek zakupienia kas online. Z powodu pandemii koronawirusa, która szczególnie dotknęła m.in. branżę gastronomiczną, pierwotnie planowany termin ich zakupu (30 czerwca 2020 r.) został wydłużony do 1 stycznia 2021 r.

Branża gastronomiczna przygotowała się do zmiany przepisów. Pond 85% punktów jest już w kasy zaopatrzone. Mając jednak na względzie przedłużające się obostrzenia, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński zapowiedział, że choć termin wciąż obowiązuje, to ci przedsiębiorcy, których sytuacja jest szczególnie trudna, mogą wnioskować o indywidualne rozstrzygnięcia w tej sprawie.

Jak odroczyć zakup kasy online

O odroczenie zakupu kasy należy wystąpić z uzasadnionym wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego. We wniosku, który należy złożyć do końca roku, konieczne jest wskazanie terminu, w którym nastąpi zakup kasy.

Na podstawie art. 48 § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może, na wniosek podatnika, odraczać terminy przewidziane w przepisach podatkowych, jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Decyzja urzędu skarbowego wydawana w tym zakresie ma charakter uznaniowy i opiera się na analizie indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 139 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej urząd skarbowy załatwia taką sprawę najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia postępowania.

Wzór wniosku przedstawiamy poniżej.

miejscowość, data

określenie Wnioskodawcy

adres Wnioskodawcy

oznaczenie organu podatkowego

adres organu podatkowego

Wniosek o odroczenie terminu zakupu kasy online

Na podstawie art. 48 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) proszę o odroczenie terminu zakupu kasy rejestrującej online do dnia

UZASADNIENIE

Z powodu pandemii koronawirusa i wyjątkowo trudnej sytuacji ekonomicznej w jakiej się z tego powodu znalazłem wnioskuję o odroczenie terminu zakupu kasy rejestrującej online do ewidencjonowania sprzedaży w prowadzonym przeze mnie punkcie gastronomicznym. W okresie od marca do chwili obecnej, z powodu ograniczeń prowadzenia działalności mojej branży oraz ograniczeniem mojej sprzedaży wyłącznie do dań oferowanych na wynos, dochody mojej restauracji spadły o ..% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Wydatki, które co miesiąc ponoszę nie pozwalają mi ponieść dodatkowego kosztu zakupu kasy online, ponieważ wszystkie środki przeznaczam na bieżącą działalność (w załączeniu wyciąg z rachunku bankowego z przepływami z ostatniego miesiąca). Zobowiązania restauracji przewyższają bieżące wpływy (w załączeniu wykaz comiesięcznych kosztów stałych restauracji). Z powodu kolejnego przedłużenia terminu obowiązywania ograniczeń prowadzonej przeze mnie działalności i braku perspektyw na powrót do poziomu dochodów umożliwiającego zaspokojenie bieżących wydatków uznaję, że wniosek o wydłużenie terminu obowiązkowego zakupu kasy online jest zasadny. Uważam, że w opisanej sytuacji spełnione są warunki odroczenia terminu wskazane w art. 48 Ordynacji podatkowej. Odroczenie terminu zakupu kasy online jest zasadne. ponieważ spełniona jest tu zarówno przesłanka prywantego interesu podatnika, jak i interesu publicznego.

Załączniki:

1.

2.

……………………………………….

Podpis Wnioskodawcy

Źródło: Komunikat MF z 23 grudnia 2020 r. pt. “Urząd skarbowy może przedłużyć termin na zakup kasy online” – opubl. na www.mf.gov.pl