Ulga na zakup kas online

 1. Komu przysługuje ulga na zakup kas online
Lp. Ulga na zakup kas online przysługuje podatnikom, u których:
1. powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach przy zastosowaniu kas online (obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania)

UWAGA! Ulga przysługuje, jeżeli zakup nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Podatnicy, aby skorzystać z ulgi na zakup kas, mają zatem pół roku od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na zakup pozostałych kas rejestrujących, które są im potrzebne do prowadzenia ewidencji i na te kasy przysługuje ulga.

2. nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas online oraz dotychczas nie używali żadnych kas rejestrujących (dobrowolne rozpoczęcie ewidencjonowania)
3. powstał obowiązek wymiany kas starego typu (z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii) na kasy online (obowiązkowa wymiana) – zob. pkt 2 instrukcji

 1. Kto powinien wymienić kasę “starego typu” na kasę online
Termin rozpoczęcia ewidencjonowania na kasach online Rodzaje branż i usług, w których należy rozpocząć ewidencjonowanie na kasach online
od 1 stycznia 2021 r. usługi związane z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo
usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu, przeznaczonych do celów opałowych
od 1 lipca 2021 r. usługi fryzjerskie
usługi kosmetyczne i kosmetologiczne
usługi budowlane
usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
usługi prawnicze
usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu
od 1 stycznia 2022 r. sprzedaż towarów w systemie zwrotu podatku podróżnym TAX FREE

 1. Ile wynosi ulga na zakup kasy online
Ulga na zakup kasy przysługuje: w wysokości 90 ceny zakupu kasy (netto) nie więcej jednak niż 700 zł
 1. Co należy wiedzieć o uldze
Lp. Należy wiedzieć, że:
1. Z ulgi mogą skorzystać:

● podatnicy VAT czynni, a także

● podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku.

2. Ulga przysługuje tylko na zakup kas online.
3. Ulga przysługuje pod warunkiem:

1) rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia stwierdzającego, że kasa spełnia wymagania techniczne;

2) posiadania przez podatnika:

– faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz

– dowodu zapłaty całej należności za zakup kasy.

4. Podatnik może skorzystać z ulgi również w przypadku, gdy zapłata za zakup kasy rejestrującej dokonywana jest w ratach.

UWAGA! Warunkiem skorzystania z ulgi jest w tym przypadku zapłacenie wszystkich rat za kasę, ponieważ podstawą do uzyskania ulgi jest dowód zapłaty całej należności za jej zakup.

5. Ulga nie przysługuje w przypadku kas, które są używane przez podatnika na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu.

 1. Jak rozliczają ulgę podatnicy VAT czynni

5.1. Rodzaje rozliczeń ulgi u podatników VAT czynnych

Lp. Rodzaje rozliczeń Odliczenie ulgi
1. W przypadku gdy kwota wydana na zakup kas online jest niższa bądź równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość ulgi
2. W przypadku, gdy kwota ulgi jest wyższa od kwoty podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym ● podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość kwoty ulgi;

● pozostałą część nierozliczonej ulgi może, w tym okresie rozliczeniowym:

– wykazać do zwrotu na rachunek bankowy podatnika lub

– powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy

5.2. Rozliczenie ulgi w JPK_V7MJPK_V7K

Lp. Ulga na zakup kas w JPK_V7MJPK_V7K
1 2
1. Ulgę należy wykazać w JPK_V7M lub JPK_V7K – w części deklaracyjnej (pole P_49 i/lub pole P_52P_53)
2. Kwota ulgi może zostać wykazana najwcześniej w JPK_V7M lub JPK_V7K za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy online, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

UWAGA! W przypadku obowiązkowej wymiany kas na kasy online (zob. pkt 2 Instrukcji) organy podatkowe dopuszczają możliwość rozliczenia ulgi przed terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania przy pomocy kas online, jeżeli podatnik wymieni kasy przed tym terminem i rozpocznie ich faktyczne użytkowanie.

3. W polu P_49 należy wykazać kwotę wydaną na zakup kas rejestrujących do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszającą wysokość podatku należnego.

W tym polu należy wykazać kwotę ulgi:

● w przypadku, gdy występuje nadwyżka podatku należnego nad naliczonym,

● do wysokości nadwyżki podatku należnego nad naliczonym.

W pozostałych przypadkach pole pozostaje puste.

4. W polu P_52 należy wykazać kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym:

● przysługującą do zwrotu lub

● powiększającą podatek naliczony do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Pole to należy wypełnić w przypadku, gdy:

● kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym,

● kwota ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących jest wyższa od nadwyżki podatku należnego nad naliczonym (w P_52 wykazuje się pozostałą nieodliczoną w P_49 kwotę ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących, przysługującą podatnikowi do zwrotu lub do odliczenia od podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe).

W przypadku braku pole pozostaje puste.

5. W polu P_53 należy wykazać kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w tym m.in. kwotę ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących nieodliczoną od podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym.

PRZYKŁAD

U podatnika z dniem 1 stycznia 2021 r. powstał obowiązek rozpoczęcia ewidencji na kasie. W grudniu 2020 r. podatnik zakupił kasę online w cenie 1400 zł (netto), zafiskalizował kasę 30 grudnia 2020 r. i rozpoczął ewidencję 1 stycznia 2021 r. W związku z tym ma on prawo do ulgi z tytułu zakupu kasy online w wysokości 700 zł. W JPK_V7M nadwyżka podatku należnego nad naliczonym wynosi 500 zł. W związku z tym podatnik:

 • w polu P_49 wpisuje 500 zł,
 • w polu P_52 wpisuje 200 zł,
 • w polu P_53 wpisuje 200 zł.

Wykazaną w polu P_53 kwotę 200 zł, podatnik może wykazać do zwrotu na rachunek bankowy lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy (w odpowiednich polach JPK_V7M albo JPK_V7K).

 1. Jak rozliczają ulgę podatnicy opodatkowani ryczałtem
Lp. Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą,
dokonują odliczenia ulgi na zakup kas:
1. w deklaracji VAT-12
2. do wysokości wpłaty do urzędu skarbowego
3. gdy kwota ulgi jest wyższa od kwoty podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego, pozostałą część kwoty ulgi organ podatkowy zwraca na wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją do właściwego naczelnika urzędu skarbowego
 1. Jak rozliczają ulgę podatnicy zwolnieni z VAT
Lp. Podatnicy zwolnieni z VAT lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z VAT:
1. otrzymują zwrot kwoty ulgi na wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego
2. wniosek mogą złożyć najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej online
3. mogą złożyć wniosek w dowolnej formie (pisemnej lub wydruk)

Wniosek musi zawierać:

● dane podatnika (imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej); dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą;

● numer rachunku podatnika, na który urząd skarbowy ma dokonać zwrotu oraz

● własnoręczny podpis podatnika.

4. Do wniosku należy dołączyć:

kopię faktury zakupu kasy,

kopię dowodu zapłaty całej należności za kasę,

kopię raportu miesięcznego potwierdzającego rozpoczęcie sprzedaży na danej kasie online,

kopię świadectwa legalizacji ponownej taksometru – w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób taksówkami.

 1. Kiedy podatnik musi zwrócić ulgę na zakup kasy online
Lp. Podatnicy są obowiązani do zwrotu ulgi, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży:
1. zakończą działalność gospodarczą lub
2. nie poddadzą kas obowiązkowemu przeglądowi technicznemu (przegląd należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 2 lata)
3. trwale zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy
4. naruszą obowiązki polegające na zapewnieniu połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas
 1. W jakim terminie należy zwrócić ulgę
Podatnicy Sposób rozliczenia zwrotu ulgi Termin
Podatnicy VAT czynni kwotę ulgi do zwrotu wykazują w pozycji K_34 części ewidencyjnej i P_34 części deklaracyjnej JPK_V7M albo JPK_V7K; kwota ta powiększa VAT należny do 25 dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu
Podatnicy zwolnieni z VAT (wykonujący czynności wyłącznie zwolnione od podatku, lub u których sprzedaż jest zwolniona od podatku) zwrot na rachunek właściwego urzędu skarbowego do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu

Podstawa prawna: