Do końca stycznia trzeba rozliczyć sprzedaż alkoholu w 2020 r.

Do końca stycznia 2021 r. podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmują się sprzedażą czy podawaniem napojów alkoholowych, muszą złożyć oświadczenia o wielkości sprzedaży alkoholu w 2020 r. Natomiast jeżeli w 2021 r. nadal zamierzają korzystać z posiadanych zezwoleń, muszą wnieść opłatę za korzystanie z nich.

Wysokość opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na rok kolejny przedsiębiorca wylicza samodzielnie na podstawie wartości sprzedaży alkoholu w roku ubiegłym. Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wartość sprzedaży trzeba obliczyć oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu. Wysokość opłaty wynosi:

  • 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów do 4,5%zawartości alkoholu oraz piwa nie przekroczyła 37.500 zł,
  • 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła 37.500 zł,
  • 2.100 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 18% zawartości alkoholu nie przekroczyła 77.000 zł.

W przypadku przekroczenia tych progów sprzedaży opłata wynosi:

  • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów do 4,5%. zawartości alkoholu i piwa,
  • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu i piwa,
  • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Opłatę należy wpłacać w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2021 r. lub jednorazowo do 31 stycznia 2021 r. Jeżeli przedsiębiorca będzie wnosił opłatę po terminie (maksymalnie w terminie 30 dni), to do wartości raty musi doliczyć opłatę dodatkową w wysokości 30% opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w wysokości i terminach określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma jeszcze szansę wystąpić z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na dokonanie wyprzedaży posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Wydawane jest ono na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia. Za jego wydanie należy wnieść opłatę na rachunek gminy.