Zasady rozliczania VAT z Wielką Brytanią od 2021 r.

Do końca 2020 r. wywóz towarów do Wielkiej Brytanii polscy podatnicy VAT rozliczali jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, natomiast przywóz towarów jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Od 1 stycznia 2021 r. transakcje dokonywane z Wielką Brytanią rozliczane są jak z pozostałymi klientami z krajów trzecich, czyli są odpowiednio eksportem towarów oraz importem towarów. Tak więc podatnicy, którzy dokonują lub będą dokonywali dostaw towarów do Wielkiej Brytanii, muszą pamiętać o nowych obowiązkach. Wyjątkiem jest Irlandia Północna, dla której nadal obowiązują przepisy unijne.

Z eksportem towarów mamy do czynienia wówczas, gdy towary są wysyłane lub transportowane z terytorium  Polski poza terytorium Unii Europejskiej. Zarówno dostawa towarów na rzecz przedsiębiorcy, jak i dostawa na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest traktowana jak eksport towarów.

Eksport towarów opodatkowany jest, co do zasady, 0% stawką podatku VAT pod warunkiem, że podatnik będzie w posiadaniu dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium UE. Jest nim w szczególności:

1) dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu,

2) dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność,

3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny.

Za dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty w rozumieniu tych przepisów należy uznać m.in. elektroniczny komunikat IE-599 przesłany przez urząd celno-skarbowy właściwy dla wywozu.

Pamiętać należy, że podatnik wywożący towar do Wielkiej Brytanii czy nabywający towar od firm z Wielkiej Brytanii nie będzie musiał już wypełniać informacji podsumowującej VAT-UE.

Z kolei import jest wtedy, gdy towary są sprowadzane z terytorium kraju trzeciego na terytorium UE. Przy imporcie polski przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT od importu, cła i podatku akcyzowego (jeśli jest należny).

Natomiast nie zmieniły się zasady rozliczania usług świadczonych na rzecz kontrahentów z Wielkiej Brytanii, a także usług nabywanych od tych kontrahentów. W tym przypadku stosuje się bowiem zasady określone w art. 28a – 28n ustawy o VAT.