1 lutego 2021 r. upływa termin przekazania do urzędów skarbowych PIT-11, PIT-8AR i PIT-4R

Płatnicy mają obowiązek przekazać do urzędów skarbowych PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR do końca stycznia. W 2021 r. termin ten uległ przesunięciu na 1 lutego, ponieważ ostatni dzień stycznia przypadał w niedzielę.

 

Płatnicy zobowiązani do sporządzenia i złożenia PIT-11, PIT-8AR i PIT-4R muszą to zrobić na nowych wzorach. W rozliczeniu za 2020 r. obowiązują następujące wersje formularzy:

 • PIT-11 (wersja 26),
 • PIT-8AR (wersja 10),
 • PIT-4R (wersja 11).

Nowe wzory PIT-8AR i PIT-4R pozwalają płatnikom poinformować urząd skarbowy o skorzystaniu z możliwości późniejszej zapłaty zaliczek pobranych w marcu, kwietniu oraz maju, a także w IV kwartale 2020 r.

Płatnicy sporządzający informację PIT-11 muszą pamiętać, że mają obowiązek przekazać ją nie tylko do urzędu skarbowego ale również podatnikom. Należy to zrobić w terminie do końca lutego 2021 r. (termin ulega przesunięciu na 1 marca, ponieważ 28 lutego przypada w 2021 r. w niedzielę).

Przypominamy, że 1 lutego 2021 r. upływa również termin:

 • przekazania urzędom skarbowym PIT-8C, PIT-40A/11A i PIT-R,
 • złożenia deklaracji PIT-16A,
 • złożenia deklaracji CIT-6AR, CIT-6R, CIT-9R, CIT-10Z i CIT-11R,
 • złożenia do urzędu skarbowego zawiadomienia ZAW-RD o wyborze na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych – o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym,
 • złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) na 2021 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • przekazania ZUS IWA za 2020 r. do ZUS,
 • pisemnego poinformowania o NSP schematu podatkowego (z załączonym potwierdzeniem nadania NSP) przez promotora lub korzystającego podmiotu wspomagającego wykonanie zleconych czynności pozostających w zakresie jego działania w odniesieniu do schematu podatkowego, jeżeli do 31 grudnia 2020 r. promotor lub korzystający zlecili wspomagającemu wykonanie czynności pozostających w zakresie jego działania w odniesieniu do schematu podatkowego transgranicznego,
 • przekazania przez korzystającego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schemacie podatkowym transgranicznym w przypadkach, o których mowa w art. 86c § 1 i 2 oraz art. 86j § 2 i 3 Ordynacji podatkowej.

 

Podstawa prawna:

 • art. 42, art. 42a i art. 42e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320

 • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz.U. z 2020 r. poz. 2432