Ostatni dzwonek na mały ZUS plus

Dzisiaj (1 lutego) mija termin na złożenie wniosku o ulgę uprawniającą przedsiębiorców do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne, czyli mały ZUS plus.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zmieniły się zasady korzystania z tej preferencji. Obecnie kwalifikują się do niej przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, przychód wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy.

Ważny jest także dochód, od którego obliczane będą należne składki. Aby go ustalić, trzeba najpierw policzyć przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku (w tym celu należy podzielić roczny dochód przez liczbę dni prowadzenia firmy, a uzyskany wynik pomnożyć przez 30). Przeciętny miesięczny dochód należy następnie pomnożyć przez współczynnik 0,5, a na koniec sprawdzić, czy rezultat nie jest niższy niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i czy nie przekracza kwoty 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok (czyli czy w 2021 r. mieści się między 840 zł a 3155,40 zł).

Na małym ZUS plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Z preferencji może skorzystać tylko osoba, która prowadziła działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

– Osoba, która korzystała z małego ZUS plus w 2020 r. i nadal spełnia warunki w tym roku, nie musi ponownie zgłaszać się do programu – przypomina Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

DGP z 1.02.2021