Z dniem 1 lipca br. zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie JPK_VAT.

Z dniem 1 lipca br. zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie JPK_VAT.

Poniżej lista wszystkich kluczowych zmian.

Oto jakie nowości dotyczące JPK_VAT weszły w życie z początkiem lipca 2021r.:

 • likwidacja konieczności oznaczania MPP – zarówno po stronie podatku należnego i naliczonego;
 • doprecyzowanie stosowania kodów GTU dla poszczególnych grup towarów i usług;
 • dodanie do GTU_12 kodów PKWiU, dla których stosuje się te oznaczenia;
 • dokumenty RO (sprzedaż z kas fiskalnych) i WEW – brak obowiązku stosowania oznaczeń GTU;
 • dokumenty RO (sprzedaż z kas fiskalnych) – brak obowiązku stosowania kodów procedur szczególnych;
 • uregulowano wyłączenie dla stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami;
 • możliwość ujmowania korekt in minus po stronie podatku naliczonego na podstawie dokumentu wewnętrznego WEW – w przypadku, kiedy do dnia złożenia JPK_VAT nie otrzymaliśmy faktury korygującej;
 • możliwość zbiorczego wykazywania podstawy opodatkowania i podatku należnego (z podziałem na stawki oraz sprzedaż zwolnioną od podatku):
  • faktur uproszczonych (paragony z NIP do kwoty 450 zł uznane za faktury uproszczone);
  • faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami;
  • nieudokumentowanych fakturami;
  • nieobjęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem faktur ujętych w ewidencji zgodnie z pkt 1–7;
 • zastąpienie oznaczeń „SW” (dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy) i „EE” (świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych) jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE” – zmiana od 1/01/2022;
  • przepisy przejściowe – w rozliczeniach za miesiące lipiec-grudzień 2021 zamiast oznaczenia „WSTO_EE” stosuje się oznaczenie „EE”
 • dodanie oznaczenia „IED”, dla oznaczenia transakcji, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju, dokonywane przez podatników za pomocą interfejsu elektronicznego;
  • przepisy przejściowe – oznaczenie „IED” ma być stosowane począwszy od rozliczenia za styczeń 2022