Od 1 lipca 2021 roku obowiązują nowe zasady opodatkowania VAT handlu elektronicznego WSTO i OSS

Od 1 lipca 2021 roku obowiązują nowe zasady opodatkowania VAT handlu elektronicznego, przewidziane w unijnym pakiecie VAT e-commerce. Nowy pakiet ma ułatwić handel internetowy między krajami UE, uszczelnić VAT w zakresie importu tzw. małych przesyłek spoza Europy i zapewnić uczciwą konkurencję dla przedsiębiorców z UE. 

Ministerstwo Finansów (MF) przygotowało zestaw odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

1. WSTO i OSS

1.1. Czy system OSS dotyczy tylko usług telekomunikacyjnych, nie sprzedaży e-commerce

Do 1 lipca 2021 r. w systemie MOSS mogły być rozliczane tylko usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze (tzw. usługi TBE). 1 lipca 2021 r. system MOSS został rozszerzony do OSS. Innymi słowy, z 1 lipca br. MOSS został przekształcony w OSS. W OSS mogą zostać rozliczone takie transakcje jak wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) oraz wszystkie usługi świadczone na rzecz konsumentów (transakcje B2C), których miejscem świadczenia generalnie jest państwo członkowskie inne niż siedziba usługodawcy.

1.2. Jaki będzie rejestr usług objętych procedurą OSS. Art. 22a ust. 1 ustawy o VAT wymienia jedynie usługi TBE jako wliczane do limitu 42 tys. zł. Natomiast w innych miejscach omówienia zmian w ustawie pojawia się sformułowanie “innych usług”, a broszura MF mówi o “wszystkich usługach świadczonych dla konsumentów w UE”.

Ministerstwo Finansów nie przewiduje w chwili obecnej stworzenia rejestru usług objętych procedurą OSS. W praktyce rozliczeniu poprzez system OSS będą mogły podlegać wszystkie usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji (czyli generalnie państwa członkowskiego innego niż państwo siedziby podatnika).

Oznacza to, że będą to usługi do których nie ma zastosowania ogólna zasada określona w art. 28c ustawy o VAT (zgodnie z którą miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada, co do zasady, siedzibę działalności gospodarczej). Przykładowo, poprzez OSS będą mogły podlegać rozliczeniu np. takie usługi jak określone w art. 28e ustawy o VAT (usługi związane z nieruchomościami), niektóre usługi transportowe, określone w art. 28f, usługi określone art. 28g ust. 2 (tj. w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobne usługi, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług), usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne.

1.3. Czy sprzedaż firmom posiadającym aktywny numer VAT pozostaje bez zmian (stawka 0% przy udokumentowaniu dostawy do kraju UE)?

W zakresie transakcji B2B wejście w życie tzw. pakietu VAT e-commerce generalnie nie spowoduje zmian w ich opodatkowaniu VAT. MF zwraca uwagę, że w pakiecie VAT e-commerce regulacjami objęte są zasadniczo transakcje B2C, czyli między podatnikiem i konsumentem.

1.4. Czy jeśli nasza firma jest zarejestrowana w US niemieckim to czy możemy rozliczać OSS w całości w tamtym urzędzie zamiast w urzędzie polskim?

Miejscem rejestracji do procedur szczególnych OSS jest zasadniczo kraj, w którym podatnik ma miejsce siedziby działalności gospodarczej (mowa tutaj o podatnikach z siedzibą w UE, a nie w kraju trzecim). Dlatego polski podmiot, tj. posiadający siedzibę w Polsce, jeżeli zdecyduje się zarejestrować do OSS, będzie musiał dokonać rejestracji w Polsce.

1.5. Czy procedura VAT OSS dotyczy także podatników zwolnionych z VAT? Czy jeśli dokonują sprzedaży wysyłkowej dla osób fizycznych w krajach unijnych ponad próg 10 000 euro, to podatnicy zwolnieni z VAT powinni składać jakieś zawiadomienia?

Z procedury szczególnej OSS mogą korzystać także podatnicy zwolnieni z VAT w rozumieniu art. 113 ustawy o VAT, którzy będą dokonywać wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO). W przypadku przekroczenia progu 10 000 euro (42 0000 zł), podatnik zwolniony może zdecydować, czy chce zarejestrować się do celów VAT w odpowiednim państwie członkowskim (państwie członkowskim konsumpcji) albo wybrać uproszczenie i korzystanie z procedury szczególnej OSS. Dzięki procedurze szczególnej OSS może zapłacić podatek VAT należny w innym państwom członkowskim m.in. z tytułu WSTO.

1.6. Czy firma zwolniona z VAT w Polsce po przekroczeniu limitów 10.000EUR i rejestracji do OSS musi wejść na VAT w Polsce? Jeśli nie, to jak będzie wyglądało rozliczenie kosztów? Mam zapłacić VAT w unii bez możliwości odliczenia kosztów?

Firma zwolniona z VAT w Polsce w rozumieniu art. 113 ustawy o VAT, po przekroczeniu limitów 10 000 euro i rejestracji do OSS musi „automatycznie” wejść na VAT w Polsce. W celu rejestracji do OSS podatnik powinien być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony. Aby jednak odliczyć podatek naliczony podatnik powinien być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Wydatki (VAT naliczony) poniesione na prowadzenie działalności gospodarczej w państwie członkowskim identyfikacji (w Polsce) rozlicza się w krajowej deklaracji podatkowej.

Wydatki (VAT naliczony) poniesione w państwie członkowskim konsumpcji w związku z działalnością objętą procedurami OSS rozlicza się na zasadzie VAT – REFUND, chyba że podatnik jest zarejestrowany w tym państwie z tytułu innych czynności nieobjętych procedurami OSS – wówczas podatek naliczony należy rozliczyć w deklaracji składanej w tym państwie.

1.7. Czy sprzedając towary w kraju oraz za granicę w ramach OSS będzie można odliczać vat naliczony z faktur zakupu jak do tej pory w deklaracji VAT-7?

Tak – będzie można odliczyć VAT na ogólnych zasadach. Pakiet VAT e-commerce nie wprowadza w tym zakresie zmian.

1.8. Sprzedaję z Polski do Polski oraz innych krajów UE – głównie do osób prywatnych. Obecnie jestem zwolniony z VAT – nie osiągam limitów VAT. Czy od 1.07.021 płacę VAT do krajów moich klientów?

Określając miejsce opodatkowania WSTO dokonywanej od 1 lipca 2021 r. należy ustalić czy całkowita wartość (bez podatku) świadczonych usługi telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, które były realizowane w 2020 roku oraz w pierwszej połowie 2021 r. przekracza próg 10 000 zł. (w którymkolwiek z tych okresów). Przykładowo, jeżeli w ubiegłym roku nie został przekroczony próg obrotu w wysokości 42 000 zł , ale został on przekroczony już w pierwszej połowie roku 2021, wówczas od 1 lipca 2021 r. nastąpi przeniesienie miejsca opodatkowania świadczonych usług i dokonywanych dostaw do państwa członkowskiego konsumpcji.

1.9. W związku ze zmianą przepisów od 1 lipca 2021 dotyczących sprzedaży wysyłkowej i wdrożeniem systemu OSS, czy będziemy zobligowani do informowania urzędów w poszczególnych Państwach (w państwach, w których posiadamy numer VAT) o przejściu na OSS?

Ministerstwo Finansów nie dysponuje w tym zakresie informacjami. Należy sprawdzić regulacje obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich.

Niemniej jednak, obowiązek taki nie wynika z przepisów prawa unijnego (dyrektywa, rozporządzenie 282/2011). Przykładowo, Polska nie obliguje podatników do przedkładania odrębnych informacji o rozliczaniu VAT poprzez OSS. Nie można jednak wykluczyć, że niektóre państwa członkowskie takie regulacje wprowadziły.

1.10. Czy fakt posiadania SMPD dla potrzeb VAT za granicą wpływa w jakikolwiek sposób na możliwość rozliczania VAT w ramach procedury OSS?

Tak. W ramach OSS można rozliczyć VAT należny z tytułu usług świadczonych na rzecz konsumentów (B2C), dla których miejscem świadczenia jest państwo członkowskie, w którym nie posiada on siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (SMPD). Usługi na rzecz konsumenta, dla których miejscem świadczenia jest państwo członkowskie, w którym przedsiębiorca ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, nie mogą być rozliczone w systemie OSS, lecz muszą zostać zadeklarowane w krajowej deklaracji podatkowej odpowiedniego państwa członkowskiego.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na korzystanie z OSS, powinien również deklarować i opłacać VAT z tytułu WSTO za pośrednictwem OSS, należny w państwie członkowskim, w którym posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

1.11. Jak się zarejestrować do 30.06.2021 jak nie ma druków?

Przedsiębiorcy zamierzający korzystać z OSS, mogli już od 1 kwietnia 2021 r. składać zgłoszenia rejestracyjne do procedury unijnej i nieunijnej. Stosowny komunikat informujący o takiej możliwości został opublikowany na stronach podatki.gov.pl 1 kwietnia 2021 r. (link: https://www.podatki.gov.pl/vat/wyjasnienia/rejestracja-do-procedury-unijnej-oraz-nieunijnej-oss-i-procedury-importu-ioss/). Zgłoszenia rejestracyjne zostały również udostępnione na podatki.gov.pl.

1.12. Wiem, że od dnia 01.08.2021 rozpocznę sprzedaż B2C z Polski do Hiszpanii i Włoch; moje pytanie – czy termin rejestracji do OSS w takim przypadku też upływa w dniu 30.06.21? Czy mogę się zarejestrować w późniejszym terminie? Zaznaczam, że przekroczyłem próg 10 tys. euro, ponieważ dokonuję sprzedaży do Niemiec, gdzie jestem zarejestrowany i rozliczam tam VAT.

W tym przypadku termin złożenia zgłoszenia rejestracyjnego do OSS upłynął 30.06.2021 r. W przypadku niezłożenia zgłoszenia rejestracyjnego w ww. terminie, podatnik może rozpocząć rozliczanie VAT poprzez OSS od kolejnego kwartału tj. od IV kwartału 2021 r. (jeżeli złoży zgłoszenie rejestracyjne do procedury szczególnej do końca III kwartału).

1.13. Czy jeżeli podatnik który na moment wejścia w życie przepisów ma przekroczony limit sprzedaży wysyłkowej i nie zarejestruje się w OSS do 30 czerwca to będzie musiał zarejestrować się w każdym z PCz z osobna? Nie ma jeszcze możliwości wybrania OSS przez złożenie zawiadomienia do 10 sierpnia?

Co do zasady, rejestracja w ramach procedury unijnej lub nieunijnej stanie się skuteczna od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym podatnik poinformował państwo członkowskie identyfikacji, że chce rozpocząć korzystanie z procedury.

Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których podatnik zaczyna realizować dostawy w ramach procedury przed tą datą. W takim przypadku podatnik może rozpocząć korzystanie z procedury z dniem realizacji tej pierwszej dostawy pod warunkiem że poinformował państwo członkowskie identyfikacji o rozpoczęciu czynności w ramach danej procedury do dziesiątego dnia miesiąca następującego po tej pierwszej dostawie. Jeżeli podatnik nie dotrzyma tego terminu, zobowiązany jest do zarejestrowania się i rozliczenia z VAT bezpośrednio w państwie członkowskim (państwach członkowskich) konsumpcji.

W omawianym przypadku powyższa sytuacja nie wystąpiła, zatem podatnik chcąc od 1 lipca 2021 r. rozliczać sprzedaż do innych państw członkowskich poprzez OSS powinien złożyć zgłoszenie rejestracyjne do OSS do końca czerwca 2021 r.

1.14. Próg 10k jest per kraj, czy per wszystkie kraje UE łącznie?

Próg 10 tys. euro (42 000 zł) dotyczy sprzedaży łącznie WSTO oraz usług TBE (elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze) dokonanych do wszystkich państw członkowskich UE. Odpowiadając zatem na pytanie – dotyczy wszystkich krajów UE łącznie.

1.15. Od którego dnia po przekroczeniu progu 42 tysiące trzeba naliczać VAT kraju dostawy, gdy np. 15 lipca przekroczę ten próg? Od 15 lipca, 16 lipca, 1 sierpnia?

W przypadku przekroczenia progu 42 000 zł transakcje będą opodatkowane w państwie zakończenia wysyłki lub transportu towarów począwszy od dostawy, w związku z którą przekroczono tę kwotę. (art. 22a ust. 2 ustawy o VAT). Zatem w omawianym przypadku dostawa dokonana 15 lipca, przekraczająca ww. próg, powinna być już opodatkowana w państwie konsumpcji.

1.16. W 2020 r. podatnik przekroczył próg 42 tys. zł. W 2021 jeszcze nie przekroczył tego limitu. Nie chcąc się rozliczać w Niemczech, czy do końca czerwca powinien zarejestrować się do OSS? Jeśli tak to na jakich drukach i gdzie wysłać? Czy UPL-1 wystarczy aby biuro rachunkowe mogło to uczynić w imieniu swojego klienta?

Jeżeli podatnik wykonujący już działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wysyłkowej lub świadczenia usług nadawczych, elektronicznych lub telekomunikacyjnych, chce od 1 lipca 2021 r. rozliczać sprzedaż do innych państw członkowskich poprzez OSS, to w takim przypadku powinien był złożyć zgłoszenie rejestracyjne do OSS do końca czerwca 2021 r.

Przedsiębiorcy zamierzający korzystać z OSS, mogli już od 1 kwietnia 2021 r. składać zgłoszenia rejestracyjne do procedury unijnej, i nieunijnej. Stosowny komunikat informujący o takiej możliwości został opublikowany na stronach podatki.gov.pl 1 kwietnia 2021 r. (link: https://www.podatki.gov.pl/vat/wyjasnienia/rejestracja-do-procedury-unijnej-oraz-nieunijnej-oss-i-procedury-importu-ioss/). Zgłoszenia rejestracyjne zostały również udostępnione na podatki.gov.pl.

W przypadku działania przez pełnomocnika należało złożyć oryginał pełnomocnictwa PPS-1.

1.17. Czy od wszystkich transakcji w których nie pośredniczą platformy handlowe naliczamy VAT kraju docelowego i wykazujemy go w kwartalnej deklaracji (dot. sprzedaży do os. prywatnych)?

Na wstępie należy ustalić rodzaj transakcji (czy jest to WSTO) oraz miejsce dostawy towarów na podstawie przepisów ustawy o VAT. Na podstawie tak ogólnie przedstawionego stanu faktycznego MF nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. Poniżej MF przedstawia podstawowe informacje, które mogą być pomocne w wyjaśnieniu wątpliwości.

Z zapytania wynika, że podatnik będzie prawdopodobnie dokonywał wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO). Generalnie WSTO to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub w jego imieniu, z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego. Aby miała miejsce WSTO, dostawa towarów powinna następować w relacjach B2C (podatnik do konsumenta).

Miejscem dostawy towaru, w przypadku WSTO jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy. Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

1) dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej / stałe miejsce zamieszkania / zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego;

2) towary są wysyłane lub transportowane do państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie siedziby / stałego miejsca zamieszkania / zwykłego miejsca pobytu dostawcy;

3) całkowita wartość WSTO i usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych transgranicznie na rzecz konsumentów nie przekroczyła u podatnika w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości (42 000 zł w Polsce).

Podatnik, który spełnia ww. warunki (w tym m.in. nie przekroczył progu sprzedaży w wysokości 42 000 zł) może jednak wybrać opodatkowanie WSTO w państwie zakończenia wysyłki lub transportu towarów.

W przypadku opodatkowania WSTO w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów (co będzie miało miejsce m.in. po przekroczeniu progu 42 000 zł lub skorzystaniu z ww. opcji wyboru) przedsiębiorca może zarejestrować się jako podatnik VAT w państwie członkowskim konsumpcji, albo skorzystać z możliwości rozliczenia VAT należnego temu państwu poprzez tzw. OSS.

Należy podkreślić, że rozliczenie podatku poprzez OSS jest fakultatywne. Alternatywą jest rejestracja jako podatnik VAT i składanie deklaracji podatkowych w miejscach (państwach członkowskich) zakończenia wysyłki /transportu towarów.

1.18. Nasza firma z siedzibą i magazynem w Polsce prowadzi sprzedaż części do urządzeń gastronomicznych. Naszymi odbiorcami są zarówno firmy jak i osoby prywatne w krajach UE. Prowadzimy również sprzedaż za pośrednictwem platform handlowych (Amazon, Ebay). Wysyłka następuje z naszego magazynu w Polsce bezpośrednio do prywatnego klienta UE. Platforma pośredniczy w tej sprzedaży. Czy w związku z powyższym:

a) Czy powinnam zaznaczać punkt w zgłoszeniu VIU_R „Podatnik ułatwia dostawy towarów poprzez użycie interfejsu elektronicznego, zgodnie z art. 14a ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE? Moim zdaniem nasza firma nie ułatwia dostawy tych towarów, ułatwia ją platforma handlowa.

Tak, w podanym przypadku nie należy zaznaczać ww. punktu podczas rejestracji, ponieważ to platforma ułatwia sprzedaż towarów poprzez użycie interfejsu elektronicznego. Z tego tytułu platforma nie będzie jednakże podatnikiem VAT (przedmiotem pytania jest sprzedaż typu B2C, a dokonująca WSTO firma ma siedzibę w Polsce).

b) Czy platforma handlowa pobiera od nas i odprowadza podatek VAT od transakcji poniżej 150 EUR?

Nie, przywołany w pytaniu limit 150 euro dotyczy tylko sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI). Z zapytania nie wynika, że firma dokonuje takich transakcji. Generalnie, w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) platforma jest podatnikiem VAT wtedy gdy sprzedawca (tzw. dostawca bazowy) nie posiada siedziby na terytorium Unii Europejskiej.

c) Czy od transakcji za pośrednictwem platform handlowych powyżej 150 EUR jesteśmy zobowiązani zapłacić VAT zgodny z krajem dostawy towaru (w kwartalnej deklaracji)?

Generalnie w przypadku towarów znajdujących się w momencie ich wysyłki na terytorium UE obowiązek podatkowy VAT podatnika ułatwiającego dostawy towarów (platformy, portalu) dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy ułatwia on dostawy B2C dokonywane przez podatników, którzy nie posiadają na terytorium UE siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności. Zatem zasadniczo od każdej transakcji WSTO, której dokonuje podatnik z siedzibą w Polsce (tak jak w opisanym przykładzie), niezależnie od wartości sprzedaży oraz niezależnie od tego czy i w jakim zakresie platforma ułatwia dokonanie takiej sprzedaży, zobowiązanym do zapłaty VAT będzie ten podatnik (firma z siedzibą w Polsce).

1.19. Jak należy zakwalifikować dostawę towarów (dropshipping) od dostawcy bazowego z terenu państwa UE innego niż Polska do odbiorcy indywidualnego na terenie Polski. Czy dla sklepu internetowego realizującego takie zlecenie będzie to WNT a następnie sprzedaż krajowa, czy też należy ją rozliczyć w ramach procedury OSS (czy wówczas WNT ma miejsce?).

W każdym przypadku należy na wstępie określić, kto dokonuje dostawy towarów (przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) i kto jest podatnikiem z tego tytułu. Zakładając, że dostawy towarów do konsumenta dokonuje dostawca z siedzibą w innym państwie członkowskim i towary te w momencie rozpoczęcia wysyłki znajdują się w tym państwie członkowskim, to sklep internetowy (podmiot, który ułatwia dostawę) nie będzie uznawany za dokonujący dostawy tych towarów (w związku z jej ułatwianiem).

Oznacza to, że taki sklep internetowy nie będzie miał obowiązku rozliczenia VAT, ponieważ sprzedawca od którego konsument nabył towar, posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium UE (w odpowiedzi MF zakłada, że wymieniony w pytaniu dostawca bazowy posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium UE). Za rozliczenie VAT od WSTO (dostawa towarów B2C z magazynu w innym państwie członkowskim do polskiego konsumenta) odpowiedzialny będzie ww. dostawca bazowy. Będzie on mógł skorzystać z procedury szczególnej OSS albo zarejestrować się w Polsce do VAT i dokonać rozliczenia VAT na ogólnych zasadach.

W przypadku towarów znajdujących się na terytorium UE obowiązek podatkowy podatnika ułatwiającego dostawy towarów (platformy, portalu, sklepu internetowego) dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy ułatwia on dostawy dokonywane przez podatników, którzy nie posiadają na terytorium UE siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności.

1.20. Zgłosiła się do mnie firma z Wielkiej Brytanii, żeby ją zarejestrować do VAT w Polsce – z założeniem, że chce prowadzić z terytorium Polski sprzedaż wysyłkową (do klientów indywidualnych w Unii Europejskiej). Towary te są produkowane w Polsce (firma brytyjska do tej pory je kupowała od producenta w Polsce i importowała do siebie. Teraz, żeby uniknąć importu, zorganizowali sobie współpracę z podmiotem polskim, który przyjmie ich towary do swojego magazynu i będzie im wysyłał towary do ostatecznych odbiorców na terenie Unii Europejskiej tzw. fulfillment). Podmiotem sprzedającym będzie firma brytyjska. W związku z nadchodzącymi zmianami od 1 lipca powstało zatem kilka wątpliwości: Czy tą firmę obowiązuje limit 10 tyś EURO, pozwalający do tej wartości rozliczać VAT w Polsce? (z projektu wyjaśnień MF wynika, że jeśli firma sprzedająca towary do Unii Europejskiej nie ma siedziby w jednym z krajów członkowskich, to jej ten limit nie dotyczy i musi rozliczać VAT od razu w kraju docelowym bezpośrednio lub ewentualnie z użyciem OSS, czy to prawda?).

W opisanej sytuacji przedsiębiorca nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, zatem próg 42 000 zł nie będzie miał zastosowania. Przedsiębiorca może zdecydować się na rejestrację do celów VAT w odpowiednim państwie członkowskim konsumpcji, oraz składać deklaracje VAT i płacić VAT bezpośrednio w tym państwie. Alternatywnie, może zdecydować się na uproszczenie i korzystanie z OSS. Jeżeli nie posiada na terytorium UE stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, podatnik powinien zarejestrować się do OSS w państwie członkowskim rozpoczęcia wysyłki towarów (Polska). Jeżeli wysyła towary również z innych państw, może dokonać wyboru, w którym z nich zarejestruje się do OSS.

1.21. Czy jeśli firmy brytyjskiej nie obowiązuje limit 10 tys. EURO, to czy łącznie ze zgłoszeniem VAT-R powinna złożyć od razu zgłoszenie do OSS (oczywiście chce uprościć sprawę i składać jedną deklarację w kraju rejestracji)? Czy w tym przypadku można złożyć druk VIU-R (zgłoszenie w ramach procedury unijnej ze względu na to, że towary będą wysyłane z Polski)?

W przypadku o którym mowa w pytaniu, przedsiębiorca powinien zarejestrować się zarówno do VAT (formularz VAT-R) jak i do procedury szczególnej OSS (formularz VIU-R). Zgodnie bowiem z art. 96 ust. 1a dostawca nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, dokonujący wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, składa zgłoszenie rejestracyjne do naczelnika urzędu skarbowego przed dniem dokonania dostawy. Przedsiębiorca nie musi składać zgłoszenia do OSS łącznie z formularzem VAT-R. Może dokonać tego w późniejszym terminie, po dokonaniu przez organ podatkowy rejestracji jako podatnika VAT. Zgłoszenie do OSS (VIU-R) może być również złożone w tym samym czasie co VAT-R. Należy jednak pamiętać, że do wypełnienia VIU-R podmiot powinien posiadać już NIP. Ponadto rejestracja do OSS może nastąpić dopiero po zarejestrowaniu podmiotu przez organ jako podatnika VAT.

1.22. Poproszę jeszcze raz informację o wystawianych fakturach, o jakim uproszczeniu mowa? Czy faktury wystawiam ze stawkami każdego kraju unijnego?

Zasadą jest, że podatnik zarejestrowany do OSS wystawia faktury zgodnie z regulacjami państwa członkowskiego identyfikacji. Przykładowo podatnik dokonujący WSTO z Polski do Niemiec, Francji i Belgii, zarejestrowany w OSS w Polsce – wszystkie te transakcje zafakturuje zgodnie z zasadami obowiązującymi w Polsce. Nie będzie wystawiał faktur w oparciu o regulacje niemieckie, francuskie, czy belgijskie. Oczywiście, na fakturze wskaże stawkę VAT właściwą dla państwa konsumpcji (Niemcy, Francja, Belgia). To samo dotyczy wysokości należnego podatku.

Dodatkowym uproszczeniem, które wprowadzono w Polsce, jest brak obowiązku wystawiania faktur przez podatnika zarejestrowanego w OSS. Oznacza to, że dokonując sprzedaży B2C (na rzecz konsumenta w Niemczech, Francji, Belgii itd.) podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury. Jeżeli będzie jednak chciał, może takie faktury wystawiać.

1.23. Czy w nowych przepisach będzie dalej obowiązek dokumentowania fakturą VAT każdej transakcji sprzedaży na rzecz konsumenta w Unii?

Dostawca w każdym przypadku jest zobowiązany wystawić fakturę w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, jeżeli nie korzysta z OSS (z procedury unijnej). W takim przypadku zastosowanie mają przepisy państwa członkowskiego na terytorium którego ma miejsce dostawa towarów. Przykładowo, jeżeli podatnik dokonuje WSTO, towar jest wysyłany z Polski do Niemiec, miejscem dostawy są Niemcy, a podatnik nie korzysta z OSS i jest zarejestrowany dla celów VAT w związku z tą transakcją w Niemczech – to w takim przypadku będzie zobowiązany wystawić fakturę zgodnie z przepisami niemieckimi. W przypadku gdy podatnik rozlicza się poprzez OSS to do fakturowania mają zastosowanie przepisy państwa członkowskiego identyfikacji. Jeżeli państwem członkowskim identyfikacji będzie Polska, dostawca nie ma obowiązku wystawiania faktur. Może jednak taką fakturę wystawić.

1.24. Jeśli będzie obowiązek fakturowania, to czy w przypadku konieczności rozliczenia VAT w kraju docelowym, będzie można to pokazać w fakturze (stawka właściwa dla danego kraju oraz odpowiednia wartość VAT ), czy raczej faktura powinna być wystawiona na wartość netto transakcji, mieć tzw. stawkę “NP” i ewentualnie w uwagach jakieś odniesienie do wartości brutto zakupu i że w niej jest taka i taka wartość VAT danego kraju?

Odpowiedź na pytania znajduje się wyżej (pytanie 1.23). Dodatkowo należy wskazać, że jeżeli dostawca zarejestrowany do OSS w Polsce postanowi wystawić fakturę, zastosowanie będą miały stawki podatku obowiązujące w państwie konsumpcji (zakończenia transportu lub wysyłki towarów). Faktura powinna dokumentować konkretną transakcję, więc zarówno stawki podatku, jak również kwota należnego VAT wykazana na fakturze powinna być zgodna ze stanem rzeczywistym, tj. wskazywać stawkę i kwotę VAT należną w państwie konsumpcji.

1.25. Czy deklaracja zbiorcza, z której będą wynikały kwoty VAT należne różnym krajom, będzie sporządzana w walucie EURO?

W Polsce deklaracja w systemie OSS sporządzana jest w euro (art. 130c ust 6 ustawy o VAT). Jednak w przypadku rejestracji do OSS w innych państwach członkowskich może być inaczej. Państwa członkowskie, które nie przyjęły euro, mogą wymagać sporządzenia deklaracji VAT w swoich walutach krajowych.

1.26. Jaki kurs należy zastosować do przeliczenia płatności w innej walucie niż euro do celu ujęcia w deklaracji kwartalnej w VAT-OSS?

W przypadku gdy płatności z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywano w innych walutach niż euro, do ich przeliczenia na euro stosuje się kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu – kurs wymiany opublikowany następnego dnia (art. 130c ust. 7 ustawy o VAT).

1.27. Jakie stawki vat mamy stosować?

Zastosowanie mają stawki podatku właściwe w państwie członkowskim, w którym ma miejsce dostawa towarów lub świadczenie usług (państwie członkowskim opodatkowania). Innymi słowy, jeżeli podatnik dokonuje np. WSTO (z Polski do innego państwa członkowskiego), to w pierwszej kolejności musi ustalić miejsce dostawy / opodatkowania (może nim być Polska lub państwo konsumpcji, czyli zakończenia transportu lub wysyłki towarów). Następnie stosuje stawkę podatku właściwą dla danego towaru, obowiązującą w tym konkretnym państwie członkowskim, w którym ma miejsce dostawa towarów (WSTO).

Przykładowo, podatnik wysyła towary z Polski do Niemiec. Podatnik przekroczył już próg sprzedaży 42 000 zł. Miejscem dostawy towarów (WSTO) jest zatem miejsce zakończenia wysyłki towarów do konsumenta – terytorium Niemiec. Zastosowanie do tej dostawy (transakcji) mają stawki obowiązujące w Niemczech.

1.28. Sprzedaję książki zarejestrowane w Polsce na obniżonej stawce VAT 5%. W większości Państw EU na książki jest również obniżona stawka VAT. Czy mogę zastosować dla tych towarów obniżoną stawkę VAT zależną od kraju zakończenia dostawy?

Jeśli transakcja dostawy książek spełnia definicję WSTO, należy zastosować stawkę podatku właściwą dla danego towaru, która obowiązuje w państwie członkowskim, w którym ustalone zostało miejsce dostawy tych towarów. Zasadniczo będzie to państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu towarów (tzw. państwo członkowskie konsumpcji).

Przykładowo, jeżeli polski podatnik sprzedaje książki konsumentowi z Niemiec, wysyła te książki z terytorium Polski do Niemiec, organizując przy tym ich transport, to przy założeniu że przekroczył próg sprzedaży 42 000 zł – miejscem opodatkowania tych towarów będą Niemcy. W takim przypadku zastosowanie znajdzie stawka VAT obowiązująca w Niemczech.

1.29. Czy ewidencja w VAT-OSS może być prowadzona w formie kilku plików (elektronicznie) czy musi być to jeden zbiorczy dokument?

Podatnik może prowadzić jedną ewidencję dla wszystkich państw członkowskich. W ewidencji należy jednak wyszczególnić m.in. państwo członkowskie konsumpcji, w którym dokonywane są dostawy towarów lub świadczone są usługi (dane jakie powinna zawierać ewidencja zostały określone w art. 63c ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady UE nr 282/2011). Informacje, o których mowa w art. 63c ust. 1 rozporządzenia podlegają ewidencjonowaniu przez podatnika w taki sposób, aby możliwe było ich niezwłoczne udostępnienie drogą elektroniczną oraz dla każdego pojedynczego towaru będącego przedmiotem dostawy lub każdej świadczonej usługi.

1.30. Czy WSTO rozliczane w VAT-OSS mogą być wykazane w JPK na podstawie dokumentu zbiorczego, mimo że będą wystawiane do tych transakcji faktury?

W JPK_VAT nie wykazuje się transakcji rozliczanych w ramach procedur OSS.

1.31. Czy muszę wprowadzać WSTO na kasie fiskalnej, np. sprzedaż z Polski do Niemiec? Z jaką stawką VAT?

Jeżeli WSTO jest opodatkowana na terytorium Niemiec (miejsce dostawy / opodatkowania), to nie podlega rejestracji na kasie fiskalnej według polskich przepisów. Jeżeli WSTO (sprzedaż z Polski do Niemiec) będzie opodatkowana na terytorium Polski (m.in. w związku z nieprzekroczeniem limitu sprzedaży 42 000 zł), to zasadniczo będzie objęta zakresem obowiązkowej rejestracji na kasie fiskalnej. W tym przypadku, gdy miejsce dostawy (opodatkowania) w rozumieniu przepisów VAT będzie na terytorium Polski, zastosowanie będą miały stawki VAT obowiązujące w Polsce.

Trzeba jednocześnie pamiętać, iż może mieć zastosowanie w danej sytuacji zwolnienie z obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej. W szczególności na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519, z późn. zm.), zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do 31 grudnia 2021 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 36 ww. załącznika do rozporządzenia wskazano, że czynnością zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

1.32. Czy transakcje OSS rejestrujemy na kasie fiskalnej?

Jeżeli miejscem opodatkowania (tj. miejscem dostawy towarów lub świadczenia usług) jest terytorium innego państwa członkowskiego, to takie transakcje rozliczane poprzez OSS nie podlegają co do zasady obowiązkowi rejestracji na kasie fiskalnej. Natomiast transakcje rozliczane poprzez OSS, których miejscem opodatkowania jest terytorium Polski (np. WSTO z Niemiec do Polski) zostały zwolnione z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej (zob. rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – Dz. U. poz. 1256).

1.33. Przygotowujemy się w sklepie internetowym do zmian, które mają wejść 1 lipca 2021 roku. Jedną z niewiadomych jest sytuacja, gdy obecnie do zamówień dla osób fizycznych dołączane są paragony fiskalne. Od 1 lipca przy sprzedaży wysyłkowej wewnątrz UE i wchodząc w VAT OSS sprzedający musi naliczać podatek VAT kraju docelowego przesyłki. Jak to dokumentować? Kasa fiskalna nie pozwala na zmiany stawki dla tych samych towarów. Czy w związku z tym dokumentacja sprzedaży ma się opierać wyłącznie o faktury a kasa fiskalna przy wysyłkowej sprzedaży wewnątrz UE nie będzie miała zastosowania?

Podatnicy, którzy od 1 lipca 2021 r. będą dokonywali wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), której miejscem opodatkowania będzie terytorium innego (niż Polska) państwa członkowskiego, nie będą podlegali obowiązkowi prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT pod pojęciem „sprzedaży” rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Jeżeli miejscem opodatkowania WSTO będzie terytorium innego państwa członkowskiego, dostawy takie nie będą mieściły się pod pojęciem sprzedaży i tym samym nie będą objęte obowiązkiem ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących.

W zakresie fakturowania odpowiedź na pytania znajduje się wyżej (pytanie 1.23.).

1.34. W jakim celu zgłasza się nr konta na VIU-R? Czy musi być ono w walucie euro? Czy tylko z tego konta należy opłacać podatek w PC w ramach OSS?

Płatności podatku VAT w ramach szczególnej procedury OSS/IOSS powinny być dokonywane w euro na wskazany numer rachunku bankowego właściwego urzędu skarbowego rejestracji.

Dla wpłat z tytułu procedury OSS/IOSS w urzędzie skarbowym funkcjonuje rachunek w euro , zatem wpłata dokonana w innej walucie zostanie przewalutowana na euro, co może spowodować powstanie niedopłaty po stronie podatnika.

Podobna sytuacja dotyczy ewentualnych zwrotów do podatnika w przypadku powstania nadpłaty. Właściwy urząd skarbowy rejestracji dokonuje zwrotu nadpłaty w euro , tak więc w celu uniknięcia przewalutowania i powstania różnic kursowych, rekomendowane jest podanie numeru rachunku w euro.

Po stronie podatnika jest decyzja czy w formularzu VIU-R poda rachunek w złotych czy np. euro.

W przypadku dokonywania płatności w ramach OSS podatnik może dokonać tego z rachunku bankowego wybranego przez siebie.

1.35. Czy dokumenty o których mowa w art. 22a ust. 7-11 ustawy o VAT powinien gromadzić również podmiot, który zarejestruje się do procedury OSS? Czy tylko ten podmiot który będzie rozliczał się i rejestrował w każdym państwie osobno?

Sposób rozliczania podatku należnego z tytułu WSTO nie ma wpływu na obowiązek gromadzenia dokumentów określonych w art 22a ust. 7-11 ustawy o VAT. Innymi słowy obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, dotyczy podatnika korzystającego z OSS jak również podatnika, który jest zarejestrowany do celów podatku VAT w państwie członkowskim konsumpcji, oraz bezpośrednio w tym państwie składa deklaracje VAT i płaci podatek VAT należny z tytułu WSTO.

Źródło : www.gov.pl