Zmiany od 2022r. tzw. POLSKI ŁAD -składka zdrowotna – uproszczona wpłata składki alternatywa dla ryczałtu

Jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą, z której
przychody były opodatkowane:
• według skali podatkowej
• podatkiem liniowym
• podatkiem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej lub
• ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
może przy określaniu miesięcznej składki zdrowotnej przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w
poprzednim roku kalendarzowym, pomniejszoną o kwotę opłaconych w poprzednim roku
kalendarzowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (jeżeli nie
zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu).
Tak ustaloną miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczony stosuje
przez cały rok kalendarzowy.
Po zakończeniu roku kalendarzowego przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą
opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma obowiązek wpłacić różnicę
pomiędzy sumą wpłaconych składek za poszczególne miesiące roku kalendarzowego, a składką roczną
ustaloną w oparciu o roczną podstawę wymiaru składki.