Zmiany od 2022r. tzw. POLSKI ŁAD -Tzw. ulga dla klasy średniej

Kwota ulgi dla pracowników lub przedsiębiorców na skali podatkowej będzie wynosić:
1) (A x 6,68 proc. – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego
kwoty 102 588 zł,
2) (A x (-7,35 proc.) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133
692 zł
– w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających
opodatkowaniu skalą podatkową przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy
nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z
pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z
wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

• Kwota ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności
gospodarczej jest stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów wynosi
co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł. W kwocie tych przychodów będą także
uwzględniane przychody pomniejszane o 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania
przez pracowników-twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub
rozporządzania przez nich tymi prawami

Jeżeli podatnik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o
kwotę ulgi dla pracowników, płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się
odrębnie dla każdego roku podatkowego.