Zmiany od 2022r. tzw. POLSKI ŁAD – Zbycie składników majątku w ramach DG oraz ustalanie wartości początkowej środka trwałego

Zbycie składników majątku w ramach DG

Do końca 2021 r. przychody ze sprzedaży środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej po wycofaniu ich z działalności lub po likwidacji działalności, kwalifikowane są do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli sprzedaż nastąpiła w okresie 6 lat po wycofaniu lub likwidacji.

W odniesieniu jednak do rzeczy wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej na podstawie leasingu operacyjnego, w sytuacji, gdy leasingobiorca wykupi taki składnik do majątku prywatnego, przychód z jego sprzedaży nie jest kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej, a po
upływie 6 miesięcy od końca miesiąca nabycia nie podlega w ogóle PIT.


Od 2022 r. sprzedaż wykupionych z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego
środków trwałych (np. samochodów), o ile nastąpi w przeciągu 6 lat od wycofania ich z
działalności gospodarczej, będzie generowała przychód z działalności gospodarczej.
Dotyczy składników majątku nabytych po 31.12.2021 r.

Ustalanie wartości początkowej

Za wartość początkową środków trwałych od 2022 r. uznaje się, w
razie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia, a jeżeli były używane
przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i nie były
wcześniej amortyzowane – cenę ich nabycia, nie wyższą jednak od
ich wartości rynkowej