Nowy Ład 2.0 od 01 lipca 2022r. Odliczenie składki zdrowotnej – podatek liniowy liniowy

Wysokość rocznego odliczenia składek będzie limitowana. Limit będzie wynosił 8700 PLN (rocznie) i dotyczy łącznie „liniowego” podatnika i osoby z nim współpracującej.
• Dotyczy również składek zapłaconych przed 1 lipca 2022 r.!
• Wysokość tej kwoty będzie podlegała corocznie podwyższeniu o wskaźnik odpowiadający ilorazowi rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej w roku poprzednim na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rocznej podstawy wymiaru tych składek ogłoszonej dwa lata wstecz, po zaokrągleniu do
pełnych 100 złotych w górę.
• Podatnicy ”liniowi” dokonujący wpłaty zaliczki miesięcznej, mogą pomniejszyć wysokość tej wpłaty za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 19% zapłaconych od stycznia do czerwca 2022 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegającą odliczeniu.