Nowy Ład 2.0 od 01 lipca 2022r. Odliczenie składki zdrowotnej ryczałt i osoba współpracująca

• Wysokość rocznego odliczenia składek będzie limitowana. Limit będzie wynosił 50% zapłaconych składek zdrowotnych przez podatnika i osobę z nim współpracującą. Pomniejszany będzie przychód od ryczałtu ewidencjonowanego.
• Dotyczy również składek zapłaconych przed 1 lipca 2022 r.!

Osoba współpracująca – NFZ
• Od lipca 2022 r. podstawę naliczania składki zdrowotnej stanowi kwota odpowiadająca 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.
• W praktyce to spadek zryczałtowanej składki z 559,89 PLN miesięcznie do 419,92 PLN miesięcznie.