Nowy Ład 2.0 od 01 lipca 2022r. Zamiast 17% – 12% Cała skala podatkowa, nie tylko pracownicy czy przedsiębiorcy

Stawka 12%
• Utrzymanie kwoty wolnej na poziomie 30 000 PLN oznacza nową kwotę zmniejszającą podatek, skoro obniżeniu ulega niższa stawka podatkowa do 12%. Nowa kwota zmniejszająca podatek (przekładająca się na kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 PLN) wynosi (30 000 PLN x 12%) 3 600 PLN.
• Konsekwencją nowej kwoty zmniejszającej podatek wynoszącej 3600 PLN jest też odpowiadająca jej kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek wynosząca 300 PLN (1/12 z kwoty zmniejszającej podatek 3600 PLN = 300 PLN).

Przy obliczaniu zaliczki według zasad określonych w art. 32 ust. 1 i 1a (umowa o pracę), od dochodów uzyskanych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. zamiast stawki 17% stosuje się
stawkę 12%.

Stawka 12% – zwrot zaliczki pracownikowi

•W przypadku gdy płatnik pobrał w lipcu 2022 r. zaliczkę na podatek dochodowy na podstawie przepisów ustawy PIT w brzmieniu z dnia 30 czerwca 2022 r., i nie przekazał tej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, niezwłocznie zwraca podatnikowi tę część pobranej zaliczki, która przekracza zaliczkę obliczoną na podstawie przepisów ustawy PIT w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Stawka 12% – brak mechanizmu porównywania i rolowania zaliczki

Zwalnia się płatnika z obowiązku poboru i wpłacenia nadwyżki zaliczki, w brzmieniu dotychczasowym,
niepobranej do dnia 30 czerwca 2022 r. w części, w jakiej nie została pobrana ze względu na niewystąpienie
różnicy.
• Brak konieczności dalszego wyliczania hipotetycznych list płac!
Tzw. małe umowy zlecenia (do 200 PLN jednorazowo).

Wyżej wymieniony przepis określa, że jeżeli kwota wynagrodzenia określona w umowie zlecenia lub o dzieło zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, należy pobrać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% przychodu. Oznacza to, że przy wyliczaniu zaliczki znaczenia nie mają koszty uzyskania przychodu. Przedsiębiorca zobligowany jest do obliczenia, pobrania i przekazania zryczałtowanego podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym został pobrany. Ponadto płatnik ma obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR w terminie do końca stycznia za rok ubiegły.