Kasa fiskalna przy zapłacie na rachunek bankowy podatnika

Sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych musi być ewidencjonowana w kasie fiskalnej (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Od tej zasady przewidziano wyjątki, które zawarto w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442 ze zm.).

Jak wynika z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, w danym roku podatkowym (nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.) bez względu na wartość sprzedaży, zwolniona z ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej jest sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 37 tego załącznika zawarto zwolnienie dla podatnika otrzymującego zapłatę za wykonane usługi, w sytuacji gdy zapłata ta jest dokonana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności ona dotyczyła (zwolnienie to nie dotyczy usług wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

Zatem, jeżeli wpłata za świadczoną przez podatnika usługę w całości będzie dokonana na jego rachunek bankowy, to sprzedaż ta nie będzie musiała być ewidencjonowana w kasie fiskalnej.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022, strona 4