Podatnik bezgotówkowy – ulga podatkowa w PIT na terminal

Podatnik bezgotówkowy to program Ministerstwa Finansów, w ramach którego przedsiębiorcy, którzy ponieśli wydatki na nabycie oraz obsługę terminala płatniczego, mają możliwość skorzystania z dedykowanych im ulg podatkowych czyli z jednego z dwóch pakietów: SILVER lub GOLD.

Koszt i odliczenie od dochodu

Część z tych rozwiązań dotyczy podatku dochodowego a część podatku od towarów i usług. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszczone są one w art. 26hd ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotą tej ulgi jest to, że z jednej strony wydatki na zakup i obsługę terminala mogą być odliczone w ramach kosztów uzyskania przychodów, a z drugiej mogą być odliczone od dochodu w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono te wydatki. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej, ale jednocześnie kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym poniesiono wydatek.

Wydatki na terminal płatniczy

I tak, przez terminal płatniczy rozumie się urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, w rozumieniu przepisów ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Natomiast przez wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego rozumie się opłaty, o których mowa w art. 2 pkt 19a-19ab ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, i opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Wydatki na nabycie oraz obsługę  transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego podatnik, który uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zarówno według skali, jak i podatkiem liniowym, może odliczyć od podstawy obliczenia podatku. Okres, w jakim może tego dokonać to rok podatkowy, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku. W sytuacji zaś, gdy podatnik, w związku z zakupem terminala i jego obsługą korzystał  z programów finansujących zwrot tych wydatków, czyli programu Polska Bezgotówkowa, odliczeń tych może dokonać dopiero w roku podatkowym, w którym zaprzestał korzystania z tego programu i w roku następującym po tym roku.

Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się kwotę wydatku wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Kwoty możliwe do odliczenia

Odliczenia te są  dokonywane w różnych wysokościach, które są zależne od tego,  jaki status ma dany podatnik. Są to wspomniane na wstępie pakiety SILVER i GOLD. 

W pakiecie SILVER, z którego mogą skorzystać podatnicy, którzy nie przyjmowali płatności bezgotówkowych przy użyciu terminali przez ostatni rok lub ci, którzy korzystali z programu Polski Bezgotówkowej a jednocześnie utrzymają przyjmowanie płatności bezgotówkowych po jego zakończeniu programu.  Odliczeń w tym pakiecie dokonuje się do wysokości:

  • 2,5 tys. zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
  • 1 tys. zł w roku podatkowym – w przypadku podatników innych niż określeni w pkt 1.

Jak widać ta ulga przysługuje przez dwa lata.

Natomiast w pakiecie GOLD, z którego mogą skorzystać jedynie podatnicy będący podatnikami VAT, wykorzystującymi wyłącznie kasy online lub wirtualne, a jednocześnie spełniającymi określone niżej wskazane wymagania, ulga ta jest bezterminowa. I tak podatnik, który nabył terminal i ponosi wydatki na jego obsługę będący jednocześnie małym podatnikiem, któremu w roku podatkowym przysługuje prawo do otrzymania zwrotu różnicy podatku, na zasadach określonych w art. 87 ust. 6d-6l tej ustawy, czyli zwrotu, który jest uzależniony od spełnienia enumeratywnie wymienionych tych przepisach warunków, w specjalnie przeznaczonym dla nich terminie zwrotu VAT wynoszącym 15 dni, zamiast standardowych 60 dni:

  • przez co najmniej siedem miesięcy – w przypadku podatnika składającego deklaracje miesięczne
  • przez co najmniej 2 kwartały – w przypadku podatnika składającego deklaracje kwartalne

 

Podstawa prawna: