LIMITY na 2023r.

Status małego podatnika VAT w 2023 r.

W 2023 r. status małego podatnika mają podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2022 r. wyrażonej w złotych kwoty 5 793 000 zł odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

W projekcie nowelizacji ustawy o VAT, tzw. SLIM VAT 3, przewidziano podwyższenie tego limitu do 2 000 000 euro, aby taki sam limit obowiązywał dla VAT i podatków dochodowych. Prace nad tym projektem są jednak dopiero w fazie początkowej.

UWAGA!

Wskazany limit jest istotny dla podatników korzystających z przywilejów podatkowych przysługujących podatnikom posiadającym status małego podatnika VAT, tj. podatnikom korzystającym z kasowej metody rozliczania VAT lub rozliczeń kwartalnych. Warto we współpracy ze swoim biurem rachunkowym sprawdzić, czy w 2023 r. nadal posiadamy taki status i możemy z niego korzystać.

Podstawa prawna:

 • art. 2 pkt 25, art. 21, art. 99 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2707

1 stycznia 2023 r.

Wyższe limity jednorazowej amortyzacji u małych podatników i podatników rozpoczynających działalność w 2023 r.

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą skorzystać z:

 • jednorazowej amortyzacji do limitu 50 000 euro albo
 • jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych (do 100 000 zł).

W 2023 r. wysokość limitu jednorazowej amortyzacji dla kwoty 50 000 euro wynosi 241 000 zł.

UWAGA!

Wybór sposobu amortyzacji wpływa na rachunek podatkowy podatnika. Wyższy odpis amortyzacyjny zmniejsza dochód do opodatkowania i należny podatek. Dlatego warto tego wyboru dokonać w porozumieniu z biurem rachunkowym lub doradcą podatkowym, dokonując stosownej kalkulacji kosztów z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji podatnika.

Źródło:

 • kurs euro NBP na 3 października 2022 r. (tabela nr 191/A/NBP/2022) – opubl. 3 października 2022 r. na www.nbp.gov.pl

1 stycznia 2023 r.

Wyższy limit dla małych podatników PIT i CIT w 2023 r.

W 2023 r. status małego podatnika PIT i CIT mają podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w 2022 r. kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro (w przeliczeniu na złote limit ten wynosi 9 654 000 zł).

UWAGA!

W 2023 r. podatnicy PIT i CIT posiadający status małego podatnika PIT/CIT mogą rozliczyć w kosztach podatkowych amortyzację nabytych środków trwałych w wyższej niż dotychczas kwocie (limit na 2023 r. wynosi 241 000 zł), obniżając tym samym kwotę należnego PIT/CIT. Dlatego podatnicy (klienci biur rachunkowych), którzy planują dokonać zakupów środków trwałych w 2023 r., powinni przede wszystkim sprawdzić, czy posiadają status małego podatnika i czy mogą dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na zasadach preferencyjnych. Najlepiej zrobić to w uzgodnieniu z biurem rachunkowym.

Podstawa prawna:

 • art. 5a pkt 20 i art. 22k ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 28
 • art. 4a pkt 10 i art. 16k ust. 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2745

1 stycznia 2023 r. UWAGA! Rozliczenie w lutym 2023 r.

Limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2023 r.

W 2023 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, których przychody w 2022 r. nie przekroczyły kwoty 9 654 400 zł. Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu w 2023 r. przysługuje podatnikom, których przychody nie przekroczyły w 2022 r. kwoty 965 440 zł.

Zmieniły się też zasady rozliczenia rocznego ryczałtu. Po zmianie (poczynając od rozliczenia za 2022 r.) PIT-28 i PIT-28S należy składać w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

Natomiast ryczałt za grudzień oraz za ostatni kwartał należy wpłacać do 20 stycznia następnego roku (w tym roku można to jeszcze zrobić później i tak jak w latach poprzednich wpłacić ryczałt do końca lutego 2023 r.).

UWAGA!

Wskazane limity powinny zainteresować tych podatników PIT, którzy korzystają z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego (albo z możliwości kwartalnego opodatkowania w formie ryczałtu). Ta uproszczona forma opodatkowania jest bowiem skierowana do podatników, których przychody nie przekroczyły wskazanego przepisami pułapu kwotowego. Należy zatem z początkiem 2023 r. sprawdzić, czy w kolejnym roku nadal można korzystać z opodatkowania w tej formie albo z możliwości opłacania ryczałtu kwartalnie (zamiast comiesięcznie).

Należy też zwrócić uwagę podatników opodatkowanych ryczałtem na fakt, że od rozliczenia za 2022 r. obowiązuje nowy termin dla zeznań PIT-28 i PIT-28S. W 2023 r. zeznania te można złożyć do końca kwietnia (zamiast do końca lutego).

Dzięki tej zmianie wszystkie terminy rozliczenia rocznego PIT są takie same. Za 2022 r. końcowy termin złożenia zeznań przypada 2 maja 2023 r.

W 2023 r. ryczałt za ostatni okres rozliczeniowy należy wpłacić do końca lutego, jednak już w przyszłym roku będzie trzeba to zrobić w krótszym terminie (do 20 stycznia).

Podstawa prawna:

 • art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 4 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540

1 stycznia 2023 r.

Limity dla sprzedaży e-commerce i importu towarów na 2023 r.

W przypadku gdy podatnik ułatwia, poprzez użycie interfejsu elektronicznego, takiego jak platforma, platforma handlowa, portal lub podobne środki, zwanego dalej interfejsem elektronicznym, sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro, uznaje się, że podatnik ten samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy (art. 7a ust. 1 ustawy o VAT).

W 2023 r. kwota 150 euro, o której tu mowa, w przeliczeniu na złote wynosi 725 zł.

Do przeliczenia limitu na 2023 r. przyjmuje się kurs z 3 października 2022 r., ogłoszony przez EBC, który wyniósł 4,8320 zł. Wskazanego kursu walut ogłoszonego przez ECB używa się także do przeliczania limitów zwolnień podatkowych stosowanych przy imporcie towarów.

UWAGA!

Limity te mogą zainteresować klientów biur rachunkowych działających w branży e-commerce albo dokonujących importu towarów.

Podstawa prawna:

 • art. 31a ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2707

1 stycznia 2023 r.

Minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe, minimalne stawki podatku od środków transportowych. Są one wyższe od obowiązujących do końca 2022 r.

UWAGA!

Stawki podatku od środków transportowych określa uchwała rady gminy, na terenie której podatnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Uchwała rady gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych w granicach stawek minimalnych i maksymalnych. W związku z podwyżką stawek minimalnych podatnicy zobowiązani do zapłaty tego podatku mogą się spodziewać podwyżki kosztów z tego tytułu. Konkretną wysokość kosztów tego podatku należy sprawdzić w uchwałach rady gminy – w miejscu swojej siedziby.

Podstawa prawna:

 • obwieszczenie Ministra Finansów z 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. – M.P. z 2022 r. poz. 1001

1 stycznia 2023 r.

Stawki podatku rolnego na 2023 r.

W 2023 r. obowiązują następujące stawki podatku rolnego:

 • 185,13 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta),
 • 370,25 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość pieniężna 5 dt żyta).

Obowiązujące stawki podatku rolnego są obliczane na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023. Jak wynika z komunikatu, średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt.

UWAGA!

W związku z publikacją stawek podatnicy zobowiązani do opłacania podatku rolnego mogą dokonać kalkulacji kosztów związanych z koniecznością zapłaty tego podatku w przyszłym roku.

Podstawa prawna:

 • art. 6 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym – j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 333
 • komunikat Prezesa GUS z 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 – M.P. z 2022 r. poz. 995