PIT-2. Kto i kiedy powinien złożyć ten formularz [ZMIANY 2023] CD -UMOWY ZLECENIA

PIT-2 a umowa zlecenia – ważna zmiana w 2023 r.

Osoby, które utrzymują się wyłącznie z wykonywania zleceń, do tej pory nie mogły w ogóle składać druku PIT-2. W konsekwencji ich miesięczne wynagrodzenia netto nie uwzględniały kwoty zmniejszającej podatek. Dopiero na koniec roku, po rozliczeniu PIT, urząd skarbowy wysyłał zleceniobiorcom zwrot podatku.

W 2023 r. nie będzie już przeszkód, by zleceniobiorca złożył zleceniodawcy PIT-2. Powinien to zrobić zwłaszcza wtedy, gdy zlecenie jest jedynym źródłem jego dochodów. W druku może upoważnić zleceniodawcę do stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) i w konsekwencji będzie zarabiać więcej „na rękę”, zamiast otrzymywać wysoki zwrot podatku na koniec roku.

Jeśli ktoś łączy etat ze zleceniem, ma wybór. Albo upoważni do stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej tylko jednego płatnika (tyko pracodawcę lub tylko zleceniodawcę), albo u obu płatników (pracodawcy i zleceniodawcy) złoży PIT-2 z zaznaczeniem w rubryce C opcji „1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł)” .

Podobne zasady dotyczą osób zarobkujących na innych podstawach niż etat, np. wykonujących umowy o dzieło, pełniących funkcje w zarządach itp. Z tym, że jeśli podatnik składa PIT-2 spółdzielni rolniczej, organowi egzekucyjnemu wypłacającemu wynagrodzenia za zakład pracy bądź podmiotowi, który nie jest następcą prawnym zakładu pracy, ale przejął jego zobowiązania pracownicze, formularz wypełnia się w części D, a nie części C.

Kiedy złożyć PIT-2 w 2023 r.

W poprzednich latach PIT-2 można było złożyć „przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym”. Tego zastrzeżenia już nie ma. Oznacza to, że druk można złożyć w dowolnym momencie. Im szybciej podatnik to zrobi, tym lepiej. Płatnik, który otrzyma PIT-2, powinien uwzględnić oświadczenie lub wniosek podatnika najpóźniej od następnego miesiąca.

Ponieważ przepisy nie narzucają sztywnych terminów, w których powinno się składać PIT-2, wiele zależy od praktyki przyjętej w danej firmie.

PIT-2a i PIT-3. Co trzeba wiedzieć o tych drukach

Większość podatników uzyskujących dochody z pracy lub umów cywilnoprawnych składa oświadczenia i wnioski na druku PIT-2. W przypadku innych źródeł dochodów (jak emerytura, zasiłek, stypendium), obowiązują analogiczne druki PIT-2a i PIT-3.

I tak PIT-2a (w nowej wersji nr 8) powinien zainteresować podatnika:

 • otrzymującego rentę lub emeryturę z zagranicy;
 • otrzymującego stypendium;
 • tymczasowo aresztowanego lub skazanego, otrzymującego należności za pracę;
 • otrzymującego świadczenie integracyjne i motywacyjną premię integracyjną;
 • członka spółdzielni otrzymującego oprocentowanie wkładów pieniężnych;
 • żołnierza otrzymującego świadczenia pieniężne wynikające z przepisów o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP;
 • otrzymującego świadczenia pieniężne z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub stażu uczniowskiego;
 • otrzymującego świadczenia z Funduszu Pracy;
 • otrzymującego świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

PIT-3 (w nowej wersji nr 8) dotyczy podatników otrzymujących:

 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego;
 • emerytury i renty krajowe, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty strukturalne, renty socjalne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające.

W przypadku emerytów sprawa złożenia druku co do zasady nie jest tak istotna jak w przypadku pracowników czy zleceniobiorców. ZUS z urzędu uwzględnia 1/12 kwoty zmniejszającej podatek przy wypłacie świadczeń i nie trzeba o to wnioskować. PIT-3 może się jednak przydać emerytom będącym w mniej standardowej sytuacji.

Źródło: gazetaprawna.pl