Limity podatkowe w 2024 r.

Limity podatkowe dla małych podatników PIT, CIT i VAT od 2024 r. będą niższe. Wartości uprawniające podatników do skorzystania z preferencji podatkowych, czy też określonego sposobu rozliczania zostają przeliczone w oparciu o średni kurs euro, który w tym roku wyniósł 4,6091 zł. W przypadku sprzedaży e-commerce i importu towarów do przeliczenia stosowany jest kurs EBC.

  1. Mały podatnik VAT

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT małym podatnikiem jest ten u którego wartość sprzedaży, wraz z kwotą podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości w złotych 2 000 000 euro.

W 2024 r. małym podatnikiem VAT będzie ten, którego sprzedaż w 2023 r. nie przekroczy 9 218 000 zł. Obecnie jest to 9 654 000 zł, tym samym w następnym roku mniejsza grupa przedsiębiorców skorzysta ze statusu małego podatnika.

Podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzające funduszami inwestycyjnymi czy świadczące usługi o podobnym charakterze są małymi podatnikami jeśli kwota prowizji lub wynagrodzenia otrzymanego za wykonane usługi nie przekroczy równowartości 45 000 euro tj. 207 000 zł.

2. Mały podatnik PIT i CIT

Małym podatnikiem CIT i PIT w 2024 r. będzie podatnik u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro tj. 9 218 000 zł.

W 2024 r. mały podatnik skorzysta z 9 proc. stawki CIT, jeśli:
– jego przychody za 2023 r. nie przekroczą 9 218 000 zł (wraz z należnym VAT) – stosuje się kurs na pierwszy dzień roboczy października 2023 r.
– bieżące przychody w 2024 r. nie przekroczą 2 mln euro (bez należnego VAT) – według kursu na pierwszy dzień roboczy stycznia 2024 r.

Mali podatnicy w związku z nabyciem środka trwałego zaliczanego do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych mają prawo do skorzystania z preferencyjnej jednorazowej amortyzacji do limitu 50 000 euro rocznie tj. 230 000 zł w 2024 r.

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Rozliczenie w formie ryczałtu można zastosować do przychodów:

– z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie podatnik uzyskał przychody w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro,

– wyłącznie z tytułu udziału w spółce – od przychodów osiągniętych łącznie przez wspólników, gdy suma przychodów z tej działalności nie przekroczyła 2 000 000 euro.

W 2024 r. limit ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyniesie 9 218 200 zł.

Natomiast prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu będzie przysługiwało podatnikom, których przychody nie przekroczą w 2023 r. równowartości kwoty 200 000 euro, czyli 921 820 zł.

4. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości pełną księgowość są zobowiązane prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170) – jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy wynoszą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

W 2024 r. księgi będą prowadzić przedsiębiorcy jeżeli ich przychody za 2023 r. wyniosą co najmniej 9 218 200 zł.

5. Sprzedaż e-commerce i import towarów

W 2024 r. będą obowiązywały również niższe limity dla sprzedaży e-commerce i importu towarów. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT wartości te przelicza się na złote, stosując kurs wymiany obowiązujący w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku podatkowego opublikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC). Kurs euro z dnia 2 października 20123 r. ogłoszony przez EBC wyniósł 4,6123 z

PODSTAWA PRAWNA