Do 31 stycznia br. trzeba złożyć ZUS IWA za 2023 r. |

W dniu 31 stycznia 2024 r. upłynie termin przekazania do ZUS informacji o danych do ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe za poprzedni rok kalendarzowy, czyli 2023 r. Składa się ją na druku ZUS IWA. Obowiązek przekazania informacji ZUS IWA za 2023 r. spoczywa na płatnikach składek, którzy:

  • byli w 2023 r. oraz przynajmniej jeden dzień w styczniu 2024 r. nieprzerwanie zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składki na ubezpieczenie wypadkowe (tj. w każdym miesiącu 2023 r. przynajmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu),
  • zgłaszali w 2023 r. do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • w dniu 31 grudnia 2023 r. byli wpisani do rejestru REGON.

Ustalając liczbę ubezpieczonych w 2023 r., płatnik składek powinien uwzględnić wszystkie osoby, które w poszczególnych miesiącach 2023 r. podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu co najmniej jeden dzień.

W informacji ZUS IWA płatnik składek powinien podać informacje dotyczące rodzaju działalności gospodarczej według PKD, liczbie ubezpieczonych oraz liczbie zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Oprócz tego należy też zamieścić w niej dane dotyczące liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym w wypadkach śmiertelnych i ciężkich, w roku, za który jest składana ZUS IWA, czyli w 2023 r.

Na podstawie danych, które płatnik wykaże w takiej informacji złożonej za trzy kolejne lata, ZUS ustali mu wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej go w nowym roku składkowym tego ubezpieczenia (rozpocznie się on 1 kwietnia 2024 r.).

Informacji ZUS IWA za 2023 r. nie składa płatnik, który nie zgłaszał ani jednej osoby do ubezpieczenia wypadkowego w którymkolwiek miesiącu 2023 r. Nie przekazuje jej też płatnik, który mimo że w 2023 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej 10 osób, to:

  • chociaż w jednym miesiącu 2023 r. nie był płatnikiem składek na ubezpieczenie wypad­kowe,
  • w każdym miesiącu 2023 r. był płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe, lecz nie jest tym płatnikiem w styczniu 2024 r.

Obowiązku przekazania informacji ZUS IWA za 2023 r. nie ma także firma, która powstała w trakcie 2023 r., nawet jeśli już od samego początku swojej działalności zgłosiła do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób. Taka firma nie spełnia bowiem warunku nieprzerwanego zgłoszenia w ZUS jako płatnik składki wypadkowej w ciągu 2023 r.

Źródło: Gazeta Podatkowa z dnia 09 stycznia 2024.