Opłata od plastiku – jak ją rozliczyć w podatkach

Od 1 stycznia 2024 roku przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne, sklepy oraz właściciele automatów vendingowych mają obowiązek pobierania od konsumentów opłaty z tytułu sprzedaży opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (tzw. opłaty od plastiku). Opłata stanowi element wynagrodzenia za dostarczony towar (opakowanie, napój lub żywność), a zatem zwiększa podstawę opodatkowania VAT z tytułu dokonanej dostawy. Jaką stawkę VAT zastosować do opłaty oraz jak obliczyć wysokość podatku za opakowanie? – wyjaśnia resort finansów.

Opłata od plastiku – nowe obowiązki dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2024 r. >>>

Od 1 stycznia 2024 roku przedsiębiorcy mają obowiązek doliczania do sprzedawanej żywności i napojów w opakowaniach jednorazowych z tworzyw sztucznych dodatkowej opłaty tzw. opłaty od plastiku (opłaty SUP – single use plastic). Opłata dotyczy opakowań, napojów lub żywności pakowanej przez przedsiębiorcę w te opakowania i pobierana jest od użytkownika końcowego.

Wysokość opłaty określona została przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będących opakowaniami (Dz.U. z 2023 r. poz. 2679). Wynosi ona:

  • 0,20 zł – w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek,
  • 0,25 zł – w przypadku pojemników na żywność.

W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi opłaty Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące zasad rozliczenia opłaty na gruncie podatków – VAT, PIT i CIT.

WAŻNE

Opłata stanowi element wynagrodzenia za dostarczony towar (opakowanie, napój lub żywność), a zatem zwiększa podstawę opodatkowania VAT z tytułu dokonanej dostawy. Od kwoty podstawy opodatkowania podatnik powinien wyliczyć należny VAT.

Zobacz również: Czy trzeba doliczyć VAT do opłaty SUP – stanowisko MF >>>

Jaką stawkę VAT zastosować do opłaty

Stawka VAT zależy od tego, czy opakowanie jest sprzedawane razem z produktem (napojem lub posiłkiem), czy jako oddzielny produkt:

  • w przypadku dostawy produktu (napoju lub posiłku) w opakowaniu pobraną opłatę należy opodatkować stawką odpowiadającą temu produktowi, tj. stawką przewidzianą dla sprzedawanego towaru (napoju lub posiłku),
  • w przypadku odrębnej dostawy opakowania, tj. niezależnie od nabycia posiłku lub napoju, VAT pobierany jest według zasad (stawki) właściwych dla nabywanego opakowania (23%).
WAŻNE

Za odrębną dostawę opakowania nie należy uznawać sytuacji, w której klient korzystający z usługi restauracyjnej zabiera część spożywanego posiłku w nabytym w tym celu jednorazowym opakowaniu – wyjaśnia resort finansów. Dostawa tego opakowania stanowi jednolite z usługą restauracyjną świadczenie, ściśle związane ze świadczeniem głównym. W takim przypadku dostawa opakowania będzie opodatkowana według stawki właściwej dla świadczonej usługi.

Aby prawidłowo określić skutki podatkowe sprzedaży opakowania przedsiębiorca każdorazowo powinien dokonać analizy okoliczności związanych z transakcją.

Jak obliczyć wysokość VAT za opakowanie

Jak wyjaśnia MF, wysokość podatku VAT w odniesieniu do dostarczanych towarów lub świadczonych usług objętych daną stawką podatku podatnik może obliczyć według następującego wzoru:

KP = (WB x SP)/(100+SP)
Pozycje we wzorze oznaczają:
KP – kwotę podatku,
WB – wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych stawką podatku, uwzględniającą kwotę podatku (wartość sprzedaży brutto),
SP – stawkę podatku.

PRZYKŁAD

Jeżeli cena pobierana za opakowanie łącznie z uwzględnieniem opłaty wynosi 1 zł (wartość brutto), to – zakładając, że właściwą stawką podatku dla sprzedawanego towaru będzie stawka 23% – wartość kwoty VAT wyniesie 0,19 zł.

WAŻNE

Kwotę VAT można ustalić również posługując się wartością netto towaru – informuje resort finansów. W takich przypadkach mnożymy wartość netto towaru przez odpowiednią stawkę VAT.

Opłata od plastiku na paragonie

W przypadku dostawy towaru w opakowaniu (czyli kubku lub pojemniku na posiłek) pobraną opłatę należy wykazać na paragonie ze stawką odpowiadającą temu towarowi, tj. stawką przewidzianą dla sprzedawanego napoju lub posiłku. Pobrana opłata powinna być zaewidencjonowana na kasie rejestrującej wraz z ceną np. napoju lub posiłku. W przypadku dostawy samego opakowania opłatę należy wykazać na paragonie ze stawką odpowiadającą temu opakowaniu, tj. 23%. Nie trzeba wyodrębniać samej kwoty opłaty na paragonie.

Jak wyjaśnia MF, analogicznie należy postępować w przypadku wystawiania faktury.

WAŻNE

Samodzielna sprzedaż opakowań tj. bez zawartości podlega opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla opakowania (23%).

Opłata od plastiku a podatki dochodowe

Przepisy ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT nie zawierają szczególnych regulacji, które dla celów podatku dochodowego uzasadniałyby traktowanie pobranej i odprowadzonej opłaty jako przychodu i kosztu uzyskania przychodów.

WAŻNE

Pobrana przez przedsiębiorcę opłata opłata nie stanowi dla niego przychodu ani kosztu uzyskania przychodów.

Opłata pobrana przez przedsiębiorcę wnoszona jest na odrębny rachunek bankowy, prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce jej pobrania, w terminie do dnia 15. marca roku, następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana tj. do 15 marca 2025 roku.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Opracowanie: Katarzyna Bogucka (INFORLEX.PL)