Zmieniono wzór zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej listy (ZAW-NR)

W Dzienniku Ustaw z 3 lipca 2020 r., pod poz. 1188, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mocą tego rozporządzenia określono nowy wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu podatników VAT (białej listy) – ZAW-NR.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 4 lipca 2020 r.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ww. rozporządzenia:

“(…) Wprowadzone zmiany ułatwią składanie zawiadomienia i mają istotne znaczenie dla podatnika chcącego dokonać zapłaty na rachunek spoza wykazu i uwolnić się od negatywnych konsekwencji podatkowych, tj.:

  • zmiana terminu złożenia zawiadomienia z 3 dni na 7 dni,
  • zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, do którego ma być składane zawiadomienie, z właściwego dla sprzedawcy na właściwy dla płacącego należność.(…)”
tarcza
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej listy został przedłużony do 14 dni od dnia zlecenia przelewu (pisaliśmy o tym m.in. w dodatku nr 16 do BI z 10 maja 2020 r.).

Powyższe rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w tej samej sprawie (Dz. U. poz. 2530), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020