Limity na 2023r. c.d.

Karta podatkowa na 2023 r.

Opublikowano stawki karty podatkowej na 2023 r. W 2023 r. z tej formy opodatkowania mogą skorzystać tylko podatnicy, którzy z tej formy opodatkowania korzystali już w 2022 r. Nie mogą jej wybrać “nowi” podatnicy.

UWAGA!

1 stycznia 2022 r. zlikwidowano możliwość wyboru opodatkowania kartą podatkową. Na zasadzie praw nabytych z opodatkowania kartą podatkową w 2023 r. mogą skorzystać tylko ci podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie w 2022 r.

Podstawa prawna:

 • obwieszczenie Ministra Finansów z 9 listopada 2022 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2023 r. – M.P. z 2022 r. poz. 1127

1 stycznia 2023 r. UWAGA! Zmiany lutego 2024 r.

Ewidencje wyrobów akcyzowych – nadal papierowe

Obowiązek prowadzenia ewidencji akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej nastąpi dopiero od 1 lutego 2024 r. Przesunięcie terminu wprowadziła nowelizacja ustawy akcyzowej z 1 grudnia 2022 r.

Do 31 grudnia 2022 r. obowiązywał okres przejściowy, w którym podatnicy stosowali papierowe ewidencje akcyzowe. Ustawodawca postanowił wydłużyć przejściowy okres korzystania z papierowych ewidencji akcyzowych jeszcze o 13 miesięcy, tj. do 31 stycznia 2024 r.

UWAGA!

Obowiązek prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy wyłącznie w postaci elektronicznej przesunięto na 1 lutego 2024 r. Do tego czasu ewidencje i inne dokumentacje mogą być prowadzone nadal na dotychczasowych zasadach tj. w tym w postaci papierowej.

Źródło:

 • komunikat MF z 3 stycznia 2023 r. “Elektronizacja ewidencji wyrobów akcyzowych od 1 lutego 2024 roku” – opubl. na www.podatki.gov.pl

1 stycznia 2023 r.

MF wydał objaśnienia w sprawie składania oświadczeń PIT-2

MF wydał objaśnienia podatkowe dotyczące zasad składania przez podatników oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczki na PIT pobieranej przez płatników. MF odpowiedział w nich również na najczęściej zadawane w tej kwestii pytania. Objaśnienia uwzględniają zmiany wprowadzone w tym zakresie od 1 stycznia 2023 r.

W wydanych objaśnieniach MF przypomniał, że od 1 stycznia 2023 r. podatnicy mogą składać płatnikom oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie przez nich zaliczek na PIT zarówno na piśmie, jak i w inny dowolnie przyjęty przez płatnika sposób, np. poprzez system płacowo-księgowy obowiązujący w jego firmie.

UWAGA!

Podatnicy przy składaniu takich oświadczeń i wniosków mogą korzystać z nowej wersji formularza PIT-2 (wersja 9) udostępnionego przez MF. Korzystanie ze wzoru opracowanego przez Ministerstwo Finansów nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak podatnik złoży oświadczenie lub wniosek na tym wzorze, to płatnik nie może odmówić jego przyjęcia. Nowe zasady składania PIT-2 powinny być stosowane od 1 stycznia 2023 r. – należy je wprowadzić we wszystkich firmach zatrudniających pracowników. Warto skorzystać w tym zakresie z objaśnień MF i profesjonalnego wsparcia swojego biura rachunkowego.

Źródło:

 • objaśnienia podatkowe z 30 grudnia 2022 r. dotyczące oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczanych przez płatników tego podatku – opubl. na www.mf.gov.pl

1 stycznia 2023 r.

Podniesiono stawkę zwrotu akcyzy rolniczej

Na 2023 r. uległa zmianie stawka zwrotu akcyzy rolniczej. Została ona podwyższona do wysokości 1,20 zł na 1 litr oleju.

Podobnie jak w latach ubiegłych producenci rolni będą składać wnioski o zwrot akcyzy zapłaconej od nabytego oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w lutym i w sierpniu 2023 r. Zwrot przysługuje od nabytego oleju napędowego oznaczonego kodami CN 2710 19 43 do 2710 19 48, 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz 3826 00.

UWAGA!

uprawnionymi do składania wniosków są producenci rolni, czyli:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

– które są posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wnioski dotyczą wyłącznie oleju napędowego zakupionego na podstawie faktur VAT z okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. – Dz.U. z 2022 r. poz. 2832

1 stycznia 2023 r. UWAGA! Ważne w 2023 i 2024 r.

Ulga podatkowa dla frankowiczów obowiązuje do końca 2024 r.

Minister Finansów wydał rozporządzenie przedłużające do końca 2024 r. zaniechanie poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem mieszkaniowym. Celem MF jest wsparcie kredytobiorców i kredytodawców w ramach programu zawierania ugód dotyczących “kredytów frankowych”.

Zaniechanie poboru PIT pierwotnie miało być stosowane do przychodów (dochodów) osiągniętych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. MF zdecydował się przedłużyć je do końca 2024 r.

Zaniechanie poboru podatku oznacza dla podatników zwolnienie z PIT:

 • umorzonych przez banki kwot wierzytelności z tytułu kredytów mieszkaniowych, jeśli dotyczą jednej inwestycji mieszkaniowej i osoba fizyczna nie korzystała z umorzenia wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na inną inwestycję mieszkaniową,
 • przychodów wynikających z zastosowania ujemnego oprocentowania kredytu.

UWAGA!

Klienci biur rachunkowych, którzy zaciągnęli prywatne kredyty frankowe, nie zapłacą PIT w przypadku uzyskania przychodu objętego zaniechaniem poboru podatku.

Umorzonej kwoty zobowiązania nie trzeba uwzględniać w rocznym zeznaniu PIT, ponieważ – co do zasady – w deklaracjach nie wykazuje się dochodów zwolnionych z opodatkowania. Ponadto na banku, który umorzył kredytobiorcy zobowiązanie, nie ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania rocznej informacji PIT-11.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe – Dz.U. z 2022 r. poz. 2743
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe – Dz.U. z 2022 r. poz. 592

1 stycznia 2023 r.

Wymiana pism w formie elektronicznej i wstrzymanie zasiłkunowelizacja

1 stycznia 2023 r. został wprowadzony obowiązek posiadania profilu informacyjnego na PUE ZUS przez wszystkich płatników składek. Profil ten służy do doręczania m.in. pism, postanowień czy decyzji ZUS.

UWAGA!

Płatnicy składek powinni pamiętać o wprowadzonym obowiązku założenia profilu informacyjnego na PUE ZUS. Od 1 stycznia 2023 r. przez ten kanał elektronicznej komunikacji prowadzona jest korespondencja z ZUS.

Podstawa prawna:

 • art. 1, art. 3, art. 7 ustawy z 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2022 r. poz. 2476

1 stycznia 2023 r.

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na 2023 r.

Limit rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, który obowiązuje w 2023 r., ustalono na kwotę 208 050 zł (30 × 6935 zł). Po przekroczeniu tego limitu ubezpieczeni nie opłacają składki emerytalnej i rentowej do końca 2023 r.

UWAGA!

Limit maksymalnej podstawy wymiaru składek obowiązujący w 2023 r. wzrósł o 30 390 zł w stosunku do roku 2022. Oznacza to automatycznie, że w 2023 r. wzrośnie obciążenie składkami ZUS.

Podstawa prawna:

 • obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia – M.P. z 2022 r. poz. 1014

1 stycznia 2023 r.

Limity IKE i IKZE w 2023 r.

W 2023 r. wysokość kwoty wpłat na:

 • indywidualne konto emerytalne wyniesie 20 805 zł;
 • indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, którą będzie można odliczyć w zeznaniu podatkowym za ten rok, wyniesie nie więcej niż:
 • 12 483 zł – dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.),
 • 8322 zł – dla pozostałych osób.

UWAGA!

Limity wpłat na IKE i IKZE są istotne dla podatników oszczędzających na emeryturę w tej formie i korzystających z tego tytułu z preferencji podatkowych.

Podstawa prawna:

 • obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 13 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2023 – M.P. z 2022 r. poz. 1006
 • obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 13 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2023 – M.P. z 2022 r. poz. 1008

1 stycznia 2023 r.

Podwyżka diet w krajowych podróżach służbowych

Od 1 stycznia 2023 r. dieta w czasie podróży krajowej przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia wynosi 45 zł za dobę podróży.

UWAGA!

Podwyżka diet krajowych dotyczy tych podróży, które rozpoczną się od 1 stycznia 2023 r. Dzięki zmianom przedsiębiorcy zaliczą do kosztów podatkowych wyższe niż dotąd stawki diet. Podwyżki diet to wyższe koszty prowadzonej działalności i realizowanych w firmach podróży służbowych.

Postawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej Dz.U. z 2022 r. poz. 2302

1 stycznia 2023 r.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r.

W 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Od 1 stycznia najniższa pensja wynosi 3490 zł, a od 1 lipca – 3600 zł. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2023 r. wynosi 22,80 zł. 1 lipca 2023 r. nastąpi podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 23,50 zł.

UWAGA!

Pracodawcy powinni przygotować się na konieczność znaczącego podwyższenia wynagrodzenia pracownikom z wynagrodzeniem minimalnym lub minimalnej stawce godzinowej w trakcie 2023 r. Oznacza to także konieczność dopełnienia formalności (zmiana umów o pracę, zlecenia – w których wynagrodzenie lub stawka jest określona kwotowo).

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. – Dz.U. z 2022 r. poz. 1952